Weather Plus

 • Autor: Adriano Barbieri
 • Kompatibilita s NVDA: 2017.3 až 2019.3
 • Stiahnuť: Stabilná verzia

O WEATHER PLUS:

 • Tento plugin pridáva pre NVDA lokálnu teplotu a predpovede na 24 hodín až 9 dní.
 • Copyright (C) Adriano Barbieri
 • Vydané pod GNU GPL (General Public License) v2

Služba Weather Plus funguje prostredníctvom a za prítomnosti nasledujúcich služieb:

POUŽITIE:

 • Stlačte NVDA + w pre aktuálnu teplotu a poveternostné podmienky.
 • Stlačte NVDA + shift + W pre predpoveď na 24 hodín až 9 dní.
 • Stlačte NVDA + shift + ctrl + w pre nastavenie dočasného mesta.
 • Stlačte NVDA + shift + control + alt + w na otvorenie dialógu s Nastaveniami Weather Plus.
 • Stlačte NVDA + alt + w na zistenie poslednej aktualizácie správy o počasí.
 • Stlačením ctrl+ shift + w prepínate medzi stupňami Fahrenheita, Celsia alebo Kelvina.

Nastavenia Weather Plus:

Prečítajte si časť: Weather Plus Prvotné nastavenia.


Weather Plus Prvotné nastavenia:

Pred prvotným použitím musíte doplnok Weather Plus nastaviť!

Prejdite do:

Možnosti podmenu:

nastavenia doplnku Počasie podmenu

Zobraziť položky nastavenia.

Stlačte položku:

 • Nastaviť a ovládať kód mesta...
  • Zobrazí sa alebo umožní nastaviť aktuálne mesto zo zoznamu.
 • Nápoveda
 • Otvorí súbor pomocníka pre aktuálny jazyk.
 • Kontrola aktualizácie ...
 • Oznámi, či je k dispozícii aktualizácia.

Stlačte položku:

Nastaviť a ovládať kód mesta ...

Zobrazí alebo povolí nastavenie aktuálneho mesta zo zoznamu

Nasledujúca správa sa zobrazí iba prvýkrát!

Nastavenia predvolené mesto

Nič

F1: nápoveda o umiestnení, F2: posledný výber TAB, F3: zoznam a edit pole, F4: ovládanie dĺžky predpovede počasia, F5: ovládanie hlasitosti.

Zadajte mesto, WoeID alebo vyberte jedno zo zoznamu, ak je k dispozícii.

Poznámka: Klávesa F5 je dostupná, iba ak sú aktivované zvukové efekty.

Po stlačení položky „Nastaviť a ovládať kód mestá ...“ môžete prechádzať nasledujúcimi tlačidlami:

Testovanie

Slúži na testovanie platnosti kódu daného mesta, a nachádza k nemu priradený názov a naopak.

Pridať

Pridá aktuálne mesto do zoznamu.

Toto tlačidlo je aktívne, ak vyberiete mesto zo zoznamu, alebo ak prešlo testovaním.

Podrobnosti

Zobrazí informácie o aktuálnom meste.

Toto tlačidlo je aktívne, ak vyberiete mesto zo zoznamu, alebo ak prešlo testovaním.

Definovať

Umožňuje definovať oblasť pre prispôsobenie zvukových efektov.

Toto tlačidlo je aktívne, ak sú zvukové efekty nainštalované a aktivované a ak je vybraté mesto zo zoznamu.

Predvolené mesto

Nastaví mesto ako predvolené, použije sa ako predvolené po každom reštartovaní pluginu.

Tlačidlo je aktívne v prípade vybratého mesta, ktoré ste predtým pridali a uložili do zoznamu a prešlo testovaním.

Odobrať

Odstráni aktuálne mesto zo zoznamu.

tlačidlo je aktívne v prípade vybratého mesta, ktoré ste predtým pridali a uložili do zoznamu.

Premenovať

Premenuje aktuálne mesto.

tlačidlo je aktívne v prípade vybratého mesta, ktoré ste predtým pridali a uložili do zoznamu.

Importovať nové mestá ...

Umožňuje zahrnúť do zoznamu nové mestá, ktoré sú importované z iného zoznamu s príponou * .zipcodes; začiarknutím začiarkavacieho poľa môžete vybrať mesto, ktoré chcete importovať.

Exportovať mestá...

Povolí uloženie zoznamu miest do zvoleného umiestnenia

Tlačidlo je aktívne v prípade pridania a uloženia aspoň jedného mesta do zoznamu.

Jednotky merania teploty

Vyberte si jednotky pomocou prepínača medzi:

 • Celzius (predvolené)
 • Fahrenheit
 • Kelvin

Stupne zobraziť ako:

Vyberte si jednotky pomocou prepínača medzi:

 • Celzius - Fahrenheit - Kelvin (predvolene)
 • C - F - K
 • Neurčovať

Pole so zoznamom:

Predpoveˇˇď počasia na dní: 3

Vyberte si medzi 1 až 10 (predvolene 3 dni)

Začiarknite pole pre:

Skopírujte správu o počasí a predpoveď počasia, vrátane podrobností mesta do schránky

pole nezačiarknuté (predvolene)

Povoliť zvukové efekty (len pre aktuálne poveternostné podmienky)

Toto začiarkavacie pole tiež umožňuje spravovať inštaláciu zvukových efektov;

Ak sú nainštalované zvukové efekty a pole je začiarknuté, klávesa F5 a nastavenie hlasitosti budú dostupné.

K dispozícii bude aj ďalšie začiarkavacie pole:

 • Použite iba efekty počasia.

Môžete zmeniť celkovú hlasitosť alebo zmeniť posledný zvukový efekt a odfiltrovať ostatné zvuky vášho prostredia.

pole nezačiarknuté (predvolene)

Použite iba efekty počasia

je k dispozícii, ak sú zapnuté zvukové efekty;

Ak je zapnuté, umožňuje počúvať iba poveternostné efekty, ako je dážď, vietor, hrom, atď., odfiltrujúc všetky efekty prostredia.

pole nezačiarknuté (predvolene)

Povoliť 24-hodinový formát

Ak je vypnuté, oznámi čas v 12-hodinovom formáte, príklad: 12 AM - 12 PM.

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

Zapnúť nápovedné popisky prvkov v okne pre nastavenia

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

Oznamovať informácie o vetre

pole nezačiarknuté (predvolene)

Ak je povolené, môžete tiež aktivovať:

 • Pridať smer vetra;

Udáva pôvod vetra

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

 • Pridať rýchlosť vetra;

Udáva rýchlosť v kilometroch alebo míľach za hodinu.

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

 • Pridať rýchlosť vetra v metroch za sekundu;

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

 • Pridať pocitovú teplotu;

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

Oznamovať atmosférické informácie

pole nezačiarknuté (predvolene)

Ak je povolené, môžete tiež aktivovať:

 • Pridať hodnotu vlhkosti;

Udáva vlhkosť v percentách.

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

 • Pridať hodnotu viditeľnosti;

Udáva vzdialenosť viditeľnosti v kilometroch alebo míľach.

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

 • Pridať hodnotu atmosférického tlaku;

Udáva atmosférický tlak v milibaroch alebo palcoch ortuti.

Ak je začiarknuté, zapnite ďalšie zaškrtávacie políčko, ktoré vám umožní označiť tlak v milimetroch ortuti.

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

 • Pridať stav barometrického tlaku;

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

Oznamovať astronomické informácie

Udáva čas východu a západu slnka.

pole nezačiarknuté (predvolene)

Použiť čiarku ako oddeľovač desatinných miest

Ak je povolené, použije sa čiarka ako oddeľovač desatinných miest, inak sa použije bodka.

začiarkávacie pole je nezačiarknuté (predvolene)

Kontrola aktualizácie

Ak je aktivované, ozve sa zvukové upozornenie, keď je dostupná aktualizácia doplnku.

začiarkávacie pole začiarknuté (predvolene)

Stlačením tlačidla OK potvrďte akciu alebo tlačidlom Zrušiť akciu zrušte.

Ak ste zoznam miest zmenili, stlačením tlačidla „Zrušiť“ bude zoznam zapamätaní a môžete ho uložiť.

Poznámka: Vaše nastavenia sa uložia do súboru s názvom:

 • "Weather.ini": prvotné nastavenia Weather Plus.
 • "Weather.volumes": Vlastné nastavenie úrovne hlasitosti nezávisle na hlasitosti pre všetky zvukové efekty.
 • "Weather.zipcodes": zoznam miest s ich PSČ a popisom.
 • „Weather_searchkey“: vyhľadávaný kľúč bol uložený.

Čo je nové:

Verzia 7.2

 • Opravená chyba po pridaní mesta, ak bolo zadané ako prvé, keď stlačíte tlačidlo ok a doplnok znova spustíte.
 • Teraz progressdialog opäť ukazuje zostávajúci čas a uplynutý čas.
 • opravený taliansky preklad pomocou tlačidla Premenovať.

Verzia 7.1

 • Opravená chyba v nástroji Removeupdate () počas reštartu doplnku, ak je súbor nastavený len na čítanie.

Verzia 7.0

 • Vylepšené okno vyhľadávania, teraz je možné spravovať celý vložený vyhľadávací kľúč, pridať, odstrániť a uložiť ho z kontextového menu.
 • Vylepšené ovládanie otvárania okien.
 • opravené drobné chyby.

Verzia 6.9

 • Implementovalo sa vyhľadávanie rekurzívnych miest pomocou platného systému, ktorý sa predtým používal vo verzii Weather_Plus Apixu.

  • Stlačením klávesu f1 v okne nastavení získate vysvetlenie dostupných príkazov.
 • Opravený problém s odstránením niektorých modulov * .pyc, * .pyo počas aktualizácie NVDA.

Verzia 6.8

 • aktualizované označenie potrebné pre vetvy uvedené nižšie;

  • nvda_snapshot_threshold a nvda_snapshot_threshold_py3_staging.

Verzia 6.7

 • Opravená chyba pri testovaní nového mesta v dočasnom režime jednoduchým stlačením klávesu „Enter“ a neskorší pokus o pridanie pomocou tlačidla „Pridať“.
 • Do databázy bola pridaná skratka pre JUŽNÚ GEORGIU A JUŽNÉ SANDWICHOVÉ OSTROVY, bohužiaľ v súčasnosti sa zdá, že mestá tohto štátu nefungujú alebo nemajú úplné dáta, dúfame však, že toto sa čoskoro vyrieši.

Verzia 6.5

 • Opravených pár chýb pri prehrávaní zvukových efektov;
  • pár "for" cyklov s nesprávnymi maximálnymi hodnotami zapríčinilo volanie na neexistujúci zvukový efekt.
 • Opravená chyba v lokálnom čase v "podrobnosti";
  • premena 12-hodinového času spôsobovala chybu.
 • Opravená chyba pri predpovedi počasia služieb Yahoo ;
  • V niektorých mestách sa predpovede začínajú od predchádzajúceho dňa a nie od aktuálneho.
  • Korekcia pri týchto mestách znamená stratu posledných dní predpovede, ktorá je primeraná nesúladu termínov (ak sú prognózované dni nastavené na 10).

Verzia 6.4

 • Letný čas bol odstránený vo funkcii "Podrobnosti" ;
  • Služba používaná touto funkciou sa zmenila, takže bola odstránená.
 • Vylepšené prehrávanie zvukových efektov;
  • Ak sa zmenia poveternostné podmienky, tak sa pravidelne aktualizujú.

Verzia 6.3

 • Opravené kódovanie znakov v okne výsledkov vyhľadávania.
 • Opravené kódovanie aj v detailnej správe.

Verzia 6.2

 • Opravená chyba vo funkcii "Pridať".
 • Opravená chyba, ktorá pri spustení addonu nepriradila premennú "_volume".
 • Pridaný chýbajúci kód z verzie 6.0;
  • Teraz môžete obnoviť uložené mestá z verzie, ktorá používa Apixu API;
  • "Testovanie" a "Odstrániť" tlačidlá a nekompatibilné mestá sú k dispozícii vo formáte: "Ferrara, iter 44.83,11.58 0" (mesto, geografické súradnice, definovanie oblasti).

Verzia 6.1

 • Opravené 2 chyby.

Verzia 6.0

 • Weather Plus sa vracia k používaniu Yahoo Weather API.
 • Prakticky všetky funkcie predchádzajúcej verzie 4.8 sú späť a je ponechané tlačidlo "Premenovať".
 • Teraz kompatibilný aj s Pythonom 3.

Verzia 5.0.1

 • Opravená chyba, ktorá vracala prázdny reťazec pri rýchlosti vetra 0 míľ za hodinu.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala nesúlad prehrávaných zvukových efektov s časovým pásmom.
 • Upravený počet dní predpovede počasia z 9 na 6 v súbore nápovedy readme.

Verzia 5.0

 • Weather Plus teraz využíva APIXU API, podľa môjho názoru je táto služba lepšia ako v predchádzajúcej verzii.

#Zmeny v okne nastavenia Weather Plus:

 • Odobraté staré začiarkávacie pole "Stav barometrického tlaku".
 • Nahradené novým začiarkávacim poľom "Pridať hodnotu oblačnosti";
  • Percentuálne vyjadrí úroveň oblačnosti.
 • Pridané nové začiarkávacie pole "Pridať hodnotu zrážok";
  • Vyjadruje úhrn zrážok v milimetroch.
 • Odobraté staré začiarkávacie pole "Indikujúce čakanie sprevádzané pípaním počas hľadania poslednej správy";
  • Štandardne je aktívne vľavo.
 • Pridané k astronomickým informáciam;
  • Čas východu a západu mesiaca.
 • Pridané nové tlačidlo "Premenovať";
  • Umožní premenovať mestá pohodlňejšie.
 • Zlepšená funkcia tlačidla "Testovanie";
  • Teraz sú akceptované niektoré príkazy na uľahčenie vyhľadávania miest;
  • Tieto nové príkazy sú popísané vo funkcii nápovedy, ktorú je možné spustiť pomocou F1.

Verzia 4.8

#Zmeny v okne nastavenia Weather Plus:

 • Pridané nové začiarkávacie ppole;
  • Používajte iba efekty počasia";
  • To vám umožní odfiltrovať všetky ostatné okolité efekty.
 • Zlepšilo sa náhodné prehrávanie a pridalo sa 71 nových zvukových efektov;
  • Ich aktualizáciu budete musieť vykonať dvojitým kliknutím na políčko "povoliť zvukové efekty".
 • Typ hlasitosti pridelený používateľom medzi všeobecnou a aktuálnou hlasitosťou zvuku sa teraz zachováva pri ukladaní konfigurácie.
 • Odstránený zbytočný zvuk pri výbere textu v editačnom poli stlačením control+a.
 • Zlepšená čitateľnosť v okne s nápovedou vyvolaná pomocou funkčnej klávesy F1.
 • Pridaný nový príznak kompatibility pre NVDA 2019.1 a aktuálne alfa verzie.

Verzia 4.7.7

 • Odstránené oznámenie, o dokončenom sťahovaní pri aktualizácii programu Weather Plus.
 • Pridaných 6 nových zvukových efektov;
  • Pre ich zfunkčnenie bude nevyhnutné ich aktualizovať v príslušnom nastavení doplnku.

Verzia 4.7.6

 • Opravená drobná chyba vo funkcii GetCoords();
  • 2 hodnoty sa nevracali pri nedostatočnom internetovom pripojení.

Verzia 4.7.5

 • MenuItem.GetLabel() je zastaraná a bola nahradená MenuItem.GetItemLabelText().
 • Opravené niektoré globálne premenné.

Verzia 4.7.3

 • Aktualizovaná funkcia "podrobnosti"";
  • Informácie o nadmorskej výške sú poskytované komfortnejšou službou veloroutes.org.
  • Toto spôsobí malé nevýznamné rozdiely.

Verzia 4.7.2

 • Opravená chyba kódovania funkcie Removeupdate.

Verzia 4.7.1

 • Opravená chyba v GetTimezone;
  • V prípade nulových údajov bola vrátená iba jedna hodnota namiesto požadovaných troch.

Verzia 4.7

 • Zjednodušená sekcia aktualizácie;
  • Ak bude na začiatku k dispozícii aktualizácia, bude k nej možné pristúpiť cez jediné okno.
 • Odstránený selektor súborov v sekci aktualizácie;
  • Aktualizačný súbor sa teraz odovzdá do dočasnej zložky, čím sa vyriešia problémy spôsobené nereagujúcimi používateľmi.

Verzia 4.6.9

 • Pridaná lokalizácia do Arabčiny (vďaka Wafikovi Immaculateovi).

Verzia 4.6.8

 • Aktualizované lokalizácie do portugalčiny a brazílčiny (vďaka Albertovi Mendonçaovi).

Verzia 4.6.7

 • Vylepšené oznamovanie aktuálneho času;
  • Pre niektoré mestá nebol oznamovaný správne.
 • Do podrobností pridaný letný čas;
  • Dostupné len pre krajiny, ktoré ho uplatňujú.

Verzia 4.6.5

 • Opravená drobná chyba počas ohlasovania aktuálneho času;
  • Oddeľovač ":" nebol odstránený počas konverzie na celé číslo.

Verzia 4.6.4

 • Vylepšené oznamovanie aktuálneho miestneho času; tlačidlá vyhľadávania sú presnejšie.

Verzia 4.6.2

 • Opravená chyba: po kontrole aktualizácii, bolo povolené menu "nastaviť dočasné mesto aj keď nebol k dispozícii žiaden zoznam miest.
 • Opravená chyba; nie je možné konfigurovať WP keď ešte nebol vytvorený súbor weather.ini,.

Verzia 4.6

 • Pridaná položka v menu "Nastaviť dočasné mesto...";
  • Pre úplnosť môžete teraz z menu otvoriť aj zoznam dočasných miest.
 • Zlepšená správa pre stupnicu teploty;
  • Okno s nastaveniami teraz vždy vráti predvolenú hodnotu.
 • Zlepšená prevencia viacnásobného otvárania hlavných okien;
  • ak je niektoré z nich už otvorené, okrem zvukovej výstrahy je umiestnené do popredia.
 • • Vylepšené zvukové efekty;
  • Teraz su viazané na miestny čas používaného mesta.

#Zmeny vo funkciách tlačidla podrobnosti v okne nastavenia:

 • Pridaný aktuálny miestny čas.
 • Opravená hodnota nadmorskej výšky;
  • Teraz vracia hodnoty nadmorskej výšky, ak sa jej hodnota rovná alebo je menšia ako nula.
 • Opravená funkcia importu;
  • Ak bolo odstránené predvolené mesto, už sa nezobrazí v záhlaví.

Verzia 4.5.5

 • Opravená lokalizácia a dokumentácia v srbčine.
 • Opravená lokalizácia v nemčine.

#Zmeny v okne nastavenia Weather Plus:

 • Pridané nové začiarkávacie pole;
  • Začiarknutím môžete povoliť čiarku ako oddeľovač pre desatinné čísla, inak bude za oddeľovač slúžiť bodka.

Verzia 4.5.3

 • Opravené 2 reťazce v ruskej a ukrajinskej lokalizácii.
 • Opravený titulok okna kontrola aktualizácie.
 • Zlepšený algoritmus aktualizácie;
  • Teraz je odkaz url na aktualizáciu čítaný priamo zo súboru manifest.

Verzia 4.5

 • Pridaná horúca klávesa NVDA+shift+control+alt+w;
  • Otvorí dialóg nastavení doplnku Weather Plus.
 • Opravené niektoré anglické reťazce.

#Zmeny v okne nastavenia Weather Plus:

 • Pridaných 8 nových začiarkávacich polí;
  • Teraz je možné ďalšie prispôsobenie výstupu:
 • Smer vetra.
 • Rýchlosť vetra.
 • Pocitová teplota.
 • Hodnota vlhkosti.
 • Hodnota viditeľnosti.
 • Hodnota atmosférického tlaku.
 • Oznamuje atmosférický tlak v milimetroch ortuti (mmHg).
 • Stav barometrického tlaku.

Verzia 4.4.8

 • Pridaný preklad do poľštiny (vďaka Zvonimirovi Staneczymuć).
 • Weather Plus je teraz kompatibilný aj pre budúcu wx verziu 4;
  • Poznámka: v súčasnosti wx version 4.0.0b1 msw (phoenix) generuje nepríjemnú chybu pri použití vertikálnych šípok v editovacích poliach.

wxAssertionError: C++ assertion "Assert failure" failed at ....\src\common\evtloopcmn.cpp(110) in wxEventLoopBase::Yield(): wxYield called recursively.

Verzia 4.4.1

 • Pridaná podpora pre SSL;
  • Použije sa iba v prípade ak sa objaví chyba, že zlyhalo overenie certifikátu SSL.

Verzia 4.4

 • Opravená chyba pri čítaní reťazca novej verzie počas časového limitu pripojenia.
 • Vylepšená sekcia inovácie;
  • okno dialógu teraz nezasahuje do menu NVDA.
 • Revidovaná a opravená ruská lokalizácia.
 • Pridaný preklad do ukrajinčiny (vďaka Alexovi Yeshanuovi).

Verzia 4.3.4

 • Revidovaná a opravená nemecká lokalizácia.

Verzia 4.3.3

 • Pridaná lokalizácia do nemčiny (vďaka Karlovi Eickovi).

Verzia 4.3.2

 • Pridaná lokalizácia do rumunčiny (vďaka Florianovi Ionascuovi).

Verzia 4.3.1

 • Opravená drobná chyba vo funkcii "podrobnosti";
  • reťazce zemepisná šírka a zemepisná dĺžka boli prehodené v porovnaní s hodnotou.

Verzia 4.3

Priečinok Public links sa od 15. marca stane neaktívnym. * V tento deň sa stane priečinok Public štandardným priečinkom Dropboxu a viac nebude použiteľný pre addon. * Odkazy pre upgrade addonu a vzoriek boli aktualizované a odteraz sa adon WP pre NVDA bude úplne opierať o talianskú stránku.

Verzia 4.2.4

 • Opravená drobná chyba, keď je neaktívne pripojenie.

Verzia 4.2.3

 • • Teraz je doplnok Weather Plus schopný spustiť pokus o pripojenie pred oznámením poruchy pri používaní WoeId, ozve sa pípnutie pri každom pokuse;
  • Pípnutie sa ozve len ak chcete, môžete ho vypnúť v nastaveniach Weather Plus použitím začiarkávacieho poľa.

Verzia 4.2.2

 • Opravená chyba pri meraní v preklade.
  • V niektorých jazykoch nebolo meranie v stupňoch Kelvina, Celzia a Fahrenheita preložené.

Verzia 4.2.1

 • Opravené upozornenie na aktualizáciu doplnku Weather Plus počas štartu Windows;
  • K tomu dôjde pri stlačení tlačidla "použiť aktuálne nastavenia NVDA na prihlasovacej a zabezpečených obrazovkách (vyžaduje administrátorské práva)" vo všeobecných nastaveniach nvda, ktoré kopírujú konfiguráciu a celý priečinok s nastaveniami doplnkov systemConfig, ale tieto neboli synchronizované s následovnými aktualizáciami doplnkov.
  • Ak ste niekedy použili túto možnosť, budete tak musieť urobiť ešte raz po aktualizácii Weather Plus.

Verzia 4.2

 • Pridaných 5 nových zvukových efektov;
  • Pre ich zfunkčnenie bude nevyhnutné ich aktualizovať v nastaveniach.
 • Opravená chyba vo funkcii importu;
  • Zoznam miest nebol radený abecedne.
 • Pridaný režim importu vo funkcii importovania;;
  • Môžete sa rozhodnúť, či úplne nahradíte vlastný zoznam miest alebo si do svojho zoznamu budete pridávať nové mestá.
 • Aktualizované oznamovanie predpovede počasia, aktuálnej predpovede počasia;
  • Pridaná pocitová teplota (wind chill).
 • Pridané nové reťazce do zoznamu správ o počasí.

Verzia 4.1

 • Opravená chyba v predpovedi na 10 dní;
  • Teraz ak sú dni indikované ako chybné, sú oznámené ako neznáme.
 • Opravený reťazec pre Nápovedu klávesovej skratky nvda+shift+w.
 • Revidovaná a aktualizovaná nápoveda.

Verzia 4.0

 • Aktualizované niektoré časti kódu a nahradené všetky inštrukcie eval().

Verzia 3.9.7

 • Opravená chyba v priebehu stupňov predpovede počasia;
  • Teraz je teplota oznamovaná správne.

Verzia 3.9.6

 • Zmenené zaokrúhľovanie pri konverzii atmosferického tlaku z milibarov na jednotky ortuťového stĺpca;
  • Teraz sa hodnota vypočítava pred tým.

Verzia 3.9.5

 • Pridané 2 nové reťazce do zoznamu správ o oznamovaní počasia.
 • Opravené 2 chyby.
 • Aktualizované zvukové efekty spúšťajúce sa len pri vetre;
  • Teras sa zvuk vetra mení náhodne.

Verzia 3.9.4

 • Boli vyradené nápoveda a lokalizácia pre chorvátčinu a nemčinu;
  • pretože ich prestali podporovať jednotliví prekladatelia.
 • Bola opravená chyba v srbskej lokalizácii.
 • Bola aktualizovaná lokalizácia v češtine.
 • Bola aktualizovaná nápoveda a lokalizácia v galícijčine.

Verzia 3.9

 • Opäť zmenená služba rozhrania API;
 • Kľúč pre klávesu API už nie je požadovaný.
 • Obnovené vyhľadávanie podobných miest a k nim podobných miest;;
  • Bude možné nájsť presne hľadané mesto zo zoznamu.
 • Optimalizovaný výstup všeobecných zvukov;
  • Teraz sú zosynchronizované s hlasovou syntézou a sú rýchlejšie.
 • Zlepšená pamäť pre dáta v režime off-line;
  • Je vynulovaná každých 10 minút alebo zmenou mesta.
 • barometrický tlak je meraný v milibaroch alebo v palcoch ortuťového stĺpca (ak sú nastavené jednotky Fahrenheita).

Verzia 3.8

 • Zmenený balík dát pre rozhranie API;
  • Z xml formátu na JSON formát, dáta sú presnejšie, obzvlášť pri časovom pásme.
 • Aktivované automatické nastavenie jazyka;
  • Rozhranie API teraz posiela dáta o stave počasia v jazyku nastavenom NVDA.
 • Pridaná pamäť pre správu a predpoveď počasia;
  • Ak sa nezmenilo nastavené mesto, stupnica alebo dni predpovede, bude umožnené oznámenie dát počas 10 minút v režime off-line.
  • Pamäť je resetovaná pri každej zmene ako je popísané vyššie.
  • Je to preto, lebo správa sa nemení v tejto dobe, čo zníži frekvenciu volanní na rozhranie API, je umožnené prehrávanie zvukových efektov.
 • Vylepšené vyhľadávanie aktualizácií;
  • Len čo sa stiahne, bude aktivovaná inštalácia,alebo v prípade prenosnej verzie NVDA sa otvorí zložka s uloženou aktualizáciou doplnku.
 • Aktualizované všetky zvuky Poznámka;
  • ďalej sa už nevyužíva modul "tones", ale sa používaju malé súbory vo formáte WAV .

Verzia 3.7

 • Pridaná možnosť vypnúť pri vetre prepočet v metroch za sekundu.
 • Pridaná možnosť používať mernú jednotku libra na palec štvorcový.
 • Opravené 2 chyby.

Verzia 3.6

 • Zmenené rozhranie služby APIChanged the API (application programming interface);
  • Doplnok Počasie teraz používa službu, ktorú ponúka penWeatherMap.org namiesto dovtedajšej služby od Yahoo Weather.com.
 • V aktuálnej správe boli pridané klasifikácie vetra.
 • V aktuálnej správe bola pridaná informácia o oblačnosti v percentách.
 • V aktuálnej správe boli prevzaté aj jednotky merania tlaku v hektopascaloch.

#Zmeny v nastaveniach v okne doplnku Weather Plus:

 • Bolo zmenené vkladanie/hladanie rozdielne od dovtedajšieho yahoo zipcode/woeId in ID number, Identifikátor miest;
  • ID čísla miest sú podobné ako predchádzajúce woeid, ale woeId už nebudú fungovať, dokonca ani staré zipcode.
  • Budete mať možnosť znovu objaviť veľkú časť miest zadaním ich názvu, alebo ich časti.
 • Pridané vvkladanie/hladanie podľa zemepisných súradníc.
 • Pridané vkladanie/hľadanie podľa PSČ.
 • Vylepšená funkcia "podrobnosti".
 • Ku klávese F1 priradená funkcia vstup do/hľadanie v nápovede.
 • Ku klávese F4 je priradené nastavenie ovládania počasia na 1 až 16 dní;
  • upozornenie, ak do schránky skopírujete hodnotu vyššiu ako 10, toto nebude oznámené!
 • Ku klávese F5 bolo priradené ovládanie zvuku.
 • Pridané jednotky merania v stupňoch Kelvina.
 • Pridaná kontrola aktualizácií;
  • môžete nastaviť ovládanie cez nastavenia alebo ručne kontrolou z menu.
 • preradené tlačidlo "Nájsť mesto" v "Správe vašich kláves k rozhraniu API..."
  • umožní zadávať alebo meniť klávesy k rozhraniu API.

Verzia 3.5

 • Pridaný preklad do Chorvátčiny (vďaka Gordanovi Radičović).
 • Pridaná možnosť nenachádzať už nie platný WoeId a kód mesta nájdený v sieti;
  • Bolo pridané reportovanie kódov, ktoré prestali pracovať pre jeden alebo viac dní, Doplnok Počasie teraz upozorní, ak bol niektorý z nich vložený z okien hľadania zo siete.
  • Ak toto nastane, oznámte mi to použitím funkcie "Hľadať svoje mesto...", takto môžem aktualizovať Weather_buffer a odstrániť ich zo zoznamu.
 • Opravená chyba vo funkcii hľadať ďalší a predchádzajúci; nedostatok v kódovaní databázy MBCS nemôže rozpoznať písmena s diakritikou.
 • Aktualizované okno s dočasným kódom mesta;
  • Pridaný prvok"Hľadať" Ako v iných oknách doplnku Počasie:
  • Control+F3 = Hľadať..., F3 = Hľadať ďalší, Shift+F3 = Hľadať predchádzajúci.

Verzia 3.4

 • Pridaný preklad do Galicijčiny (vďaka Ivánovi Novegilovi).
 • Pridaný preklad do Portugalčiny (vďaka Ângelovi Miguelovi Abrantesovi).
 • Pridaný preklad do Nemčiny (neúplný).

Verzia 3.3

 • Pridané meranie rýchlosti vetra v metroch za sekundu.
 • Upravené kódovanie v "mbcs";
  • Toto umožní používať diakritiku v názvoch miest.

Verzia 3.2

 • Aktualizované oznamovanie súčasnej predpovede a oznamovanie aktuálneho stavu a dátumu predpovede počasia;
  • Služba Yahoo weather forecast, občas a úplne náhodne nereflektuje na dátové obmedzenia a dochádza tak k mylnému ohlasovaniu od 10 do 5 dní predpovede v rámci aktualizovanej predpovede;
  • bol vložený filter, ktorý umožní oznamovanie iba posledných aktualizovaných dát o počasí a zvukové upozornenie, ktoré sa diskrétne ohlási pri intervencii;
  • toto pípnutie môže byť vypnuté odčiarknutím príslušného začiarkávacieho poľa v nastavení doplnku Weather Plus.
  • Filtrovanie dát môže zrejme občas mať oneskorenú odozvu, ale to je prijateľné.
 • Predpoveď je rozšírená na 10 dní.

Verzia 3.1

 • Pridaný preklad do srbčiny (vďaka láskavej spolupráci Dejana Gašiča).
 • Opravená klávesová skratka insert+alt+w;
  • Nebola vykonávana kontrola platného kódu mesta, a takisto ani kontrola internetového pripojenia na rozdiel od ostatných skratiek.
 • Aktualizované funkcie prehrávania zvukových efektov;
  • Kvôli značne veľkému miestu na disku a času sťahovania zvukov je použitý formát Mp3, vďaka zmenšeniu objemu komprimovanej veľkosti dát.
 • Pridaných 55 nových zvukových efektov;
  • V nastaveniach doplnku ich bude nutné aktualizovať.

#Zmeny v nastaveniach v okne doplnku Weather Plus:

 • Opravené zobrazenie nápovedných popiskov tlačidiel;
  • Teraz sa vypína/zapína skutočný čas v požadovanom začiarkavacom políčku.
 • Pridané 3 skratkové klávesy pre rýchlejšiu navigáciu v okne nastavenia:
 • F1 skočí do zoznamu a editačného poľa kódov miest.
 • F2 vracia späť do posledného výberu klávesou tab.
 • F3 skočí na nastavenie hlasitosti (ak sú zvukové efekty nainštalované a aktivované).
 • Pridané klávesové skratky pre všetky začiarkavacie políčka a tlačidlá;
  • Sú vynechané dve prepínacie tlačidlá, lebo sú zoradené za sebou, a prvé je možné aktivovať klávesami ctrl+shift+w.
 • Zmenené tlačidlo "definovať", ktoré je teraz vypnuté, ak zvuky nie su nainštalované a aktivované.
 • Pridané nastavenie hlasitosti;
  • Môžete upraviť hlasitosť pre všetky zvuky naraz, alebo iba pre posledný prehratý zvuk;
  • Táto funkcia je zapnutá, ak sú zvuky nainštalované a aktivované.
 • Pridaná možnosť nastavenia 12-hodinového formátu času (12:30 AM - 12:30 PM) , alebo 24-hodinového formátu času (12:30 - 00:30).

Verzia 3.0

 • Pridaný preklad do slovenčiny (vďaka láskavej spolupráci Vítka Jiráska * Tapina).
 • Pridaný preklad do brazilskej portugalčiny a európskej portugalčiny (vďaka láskavej spolupráci Adaira Knaesela).
 • Pridané nové reťazce do zoznamu weather reports.
 • Pridaných 171 nových zvukových efektov, teraz je konečný počet 213.
 • Pridaná klávesová skratka insert+alt+w v gestách pre ohlásenie poslednej aktualizácie súčasnej správy o počasí.
 • Pridaný scriptCategory, ktorý posunie skratkové klávesy doplnku Weather Plus na správnu pozíciu (vo vstupných príkazoch)...

#Zmeny v nastaveniach v okne doplnku Weather Plus:

 • Pridané prepínacie tlačidlo pre nastavenie spôsobu zobrazenia stupňov;
  • Výber je medzi:
 • Celzius - Fahrenheit
 • C - F
 • žiadne zobrazenia
 • Pridané tlačidlo pre "upresnenie";
  • Umožňuje upresniť pásmo pre jedno mesto medzi:
 • Vnútrozemské
 • prímorská oblasť
 • púštne pásmo
 • arktické pásmo
 • horské pásmo
  • Výber vyhodnotí, aby Weather Plus používal viac príznačné zvukové efekty pre každé mesto zvlášť;
  • To je dôvod pre tak veľký nárast zvukových efektov pre túto verziu doplnku;
  • Mnoho z týchto nových zvukov som získal od Tapina, ktorému srdečne ďakujem.

Verzia 2.9

 • Pridaná možnosť zvolenia obsahu súboru, z ktorého sa importujú kódy mesta.
 • Boly pridané štyri nové zvukové efekty.
 • Pridaný preklad do ruštiny (vďaka Alexejovi Ješhanovi).
 • Pridaný preklad do češtiny (vďaka Jiřimu Holzingerovi).

Verzia 2.8

 • Opravená chyba v detailoch pri otvorení okna s výskytmi pri hľadaní mesta.
 • Opravené regulárne reťazce pre hľadanie nadmorskej výšky;
  • Program správne nepracoval s jednoduchými číslicami.
 • Vylepšené parsovanie poľa pre vyhľadávanie mesta;
  • Mesto by sa malo hľadať lepšie.
 • • Na pripojenie sa teraz používa urllib2, namiesto urllib;
  • Toto by malo povoliť používanie doplnku v korporátnej sieti používajúcej server proxy .
 • Pridaná možnosť hľadania pomocou klávesových skratiek;
  • Control+F3 = nájsť..., F3 = Nájsť ďalší, Shift+F3 = Nájsť predchádzajúci.

Verzia 2.7

 • Oprávený názov reťazca "Motorcycle" in "Motorcycle00";
  • Program nemohol nájsť súbor s inštaláciou zvukových efektov.
 • Pridaná možnosť ohlasovania informácií o vetre;
  • Smer, rýchlosť a teplota vetra.
 • Pridaná možnosť ohlasovania informácií o atmosfére;
  • Vlhkosť, viditeľnosť, tlak a stav barometrického tlaku.
 • Pridaná možnosť ohlasovania informácíí o atmosfére
  • Čas, kedy vychádza a zapadá slnko.

#Zmeny v nastaveniach v okne doplnku Weather Plus:

 • Pridané 3 začiarkavacie políčka na úpravu nových nastavení viď. nižšie.
 • Pridané tlačidlo podrobnosti o meste ";
  • Poskytuje nejaké informácie, napr. úplný názov mesta, ( Podľa služby Yahoo Weather Forecast), štát / región a národnosť, ku ktorej patrí ;
  • S geografickými koordinátmi, a informáciou o nadmorskej výške.
 • Pridané rozpoznávanie WoeID identifikačného kódu. napr. mesto Bologna tomu napr. zodpovedá 711080).
 • Teraz môžete napísať názov mesta a ak sa nájdu nejaké, zobrazí sa zoznam a môžete si vybrať.

Verzia 2.6

 • The Funkcie tlačidiel pridať a odobrať boli optimalizované;
  • načítanie zoznamu je oveľa rýchlejšie!
 • Funkcia tlačidla "Test" bola optimalizovaná, teraz využíva až 13 preskúmaných kľúčov;
  • Ak sa teraz nenájde názov mesta, je to naozaj smola!
 • Funkcia pre nájdenie mesta bola rozšírena o tlačidlo nájdite svoju krajinu/mesto, kde program automaticky hľadá a testuje kódy miest. (Nemusia to však byť všetky mestá či krajiny.;
  • Bol pridaný automatický test, ktorý zbiera funkčné poštové smerovacie čísla, a ďalej dáva súhlas s rýchlou vizualizáciou vďaka vytvoreniu malého buffera zodpovedajúceho názvu konkrétnej krajiny.
 • Pridané tri nové zvukové efekty;
  • je nutné ich aktualizovať z nastavenia doplnku.

Verzia 2.5

 • Pridaná klávesová skratka na prepínanie medzi jednotkami teploty Fahrenheit a Celzius, teploty je tiež možné prepínať i v nastaveniach.
 • Opravená chyba, keď používateľ pridal mesto do zoznamu či obľúbených a to už bolo zaradené, program však neohlásil, že už tam je.
 • Pridané nové reťazce do zoznamu weather reports.

#Zmeny v nastaveniach v okne doplnku Weather Plus:

 • Pridané tlačidlo na otvorenie webovej stránky pre hľadania kódov miest pre rôzne krajiny a mestá.
 • Pridaná možnosť importu /exportu kódov miest.
 • Pridaná možnosť skopírovania ohlásenej predpovede do schránky.
 • Pridaná možnosť inštalácie, počúvania a odinštalácie zvukových efektov.
 • Pridaná možnosť nápovedy do okna s kódmi miest.
 • Zmenený režim zobrazenia okna, menu NVDA je neobmädzené, keď je otvorené.

Verzia 2.4.4

 • Pridané 2 nové reťazce do zoznamu správ o oznamovaní počasia.
 • Pridané preklady do španielčiny a francúzštiny vďaka Pablovi Vargasovi a Rémymu Ruizovi)

Verzia 2.4.3

 • Pridaná predpoveď počasia na 4 dni dopredu
 • Pridanie reťazcov pre ohlasovanie počasia
 • Zoznam s dočasnými kódmi miest je vždy zoradený po pridaní nového

Verzia 2.4

 • Opravená chyba, kedy nešlo uložiť mesto kvôli špeciálnym znakom.

Verzia 2.3

 • Odstránené dialógové okno pre nastavenie rozsahu merania teploty, teraz bol pridaný nový gui, ktorý vám umožní nastaviť všetko v jednom okne.
 • Je možné pridávať, testovať, vymazávať a pridávať do obľúbených ako predvolené kódy miest
 • Upravené dialógové okno pre zadanie napísaných Zip Code, teraz v dočasnom režime umožňuje nastaviť Zip Code, ktoré predtým boli pridané do zoznamu v nastaveniach z ponuky.
 • Teraz je možné čítať dokumentáciu v angličtine, ak nie je dostupná lokalizovaná dokumentácia.

Verzia 2.2

 • Opravená chyba, kedy nešlo otvoriť nápovedu v stabilných verziách NVDA

Verzia 2.1

 • Opravená chyba, kedy sa doplnok nekorektne zatváral a bránil tak aktualizácii položky NVDA v systémovom panely

Verzia 2.0

 • Presunuté menu Weather do menu nastavenia a opravené ukladanie dočasného mesta
 • správny vstup za letu sa už neukladá, takže je dočasný;
  • Ak chcete zavolať mesto, ktoré ste nastavili v preferenciách, stlačte INSERT + control + f3.

Verzia 1.9

 • Pridaná funkcia pre otváranie nápovedy
 • Pridaná nová funkcia pre zadanie kódu mesta
 • Pridaný zápis/čítanie z /do ini súboru pre nastavenia, nie je nutné editovať zdrojový kód
 • Pridané menu doplnku i do menu NVDA v oznamovacej oblasti.
 • Pridané nastavenie pre zadanie kódu mesta.
 • Pridané nastavenie na prepínanie stupňov (Celzius alebo Fahrenheit).
 • Pridané menu nápoveda.
 • Pridaný preklad taliančiny.

Predchádzajúca verzia 1.1

 • aktualizovaný NVDA-addon.
 • Aktualizovaný preklad zdrojového kódu.