Access8Math

Add-on này cải thiện việc đọc toán trong NVDA. Dù rằng NVDA đã hỗ trợ MathPlayer nhưng vẫn còn thiếu vài tính năng, bao gồm chế độ điều hướng dễ hơn cho nội dung toán dài, cần thiết cho để hiểu các lời giải về cấu rúc toán học.

Access8Math cho phép:

 • Đọc nội dung toán học viết bằng MathML trong các trình duyệt (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer và Google Chrome).
 • Đọc nội dung toán viết bằng MathType trong Microsoft Word. (chỉ cần cài đặt MathPlayer)
 • Điều hướng trong nội dung toán bằng cách bấm "khoảng trắng" trong nội dung toán. Bạn cũng có thể khám phá một phần trong công thức và di chuyển hay thu phóng nội dung giữa các phần phụ.
 • Trong chế độ điều hướng, biểu thị ý nghĩa của phần phụ trong phần lớp trên.

Các phím lệnh

 • Control+Alt+M: chuyển giữa Access8Math và MathPlayer (chỉ khi đã cài MathPlayer).
 • Các phím lệnh ở chế độ điều hướng:
  • Mũi tên xuống: phóng to phần phụ của nội dung toán.
  • Mũi tên lên: thu nhỏ phần phụ của nội dung toán.
  • Mũi tên trái: chuyển đến nội dung toán trước.
  • Mũi tên phải: chuyển đến nội dung toán kế tiếp.
  • Home: chuyển về đầu nội dung toán.
  • Control+C: chép mã nguồn MathML.
  • 1 đến 9 bàn phím số: dùng con trỏ duyệt để đọc nội dung toán.
  • Escape: thoát khỏi chế độ điều hướng.

Hộp thoại cài đặt

 • Ngôn ngữ: ngông ngữ đọc Access8Math
 • Phân tích ý nghĩa toán học của nội dung: phân tích ngữ nghĩa nội dung toán học, phù hợp với các quy định cụ thể, đọc bằng ý nghĩa toán học của quy định đó.
 • Đọc ý nghĩa của mẫu xác định trong từ điển: khi mẫu được xác định trong từ điển, dùng từ điển để đọc ý nghĩa của phần phụ ở phần lớp trên.
 • Đọc ý nghĩa tự tạo: khi tham số không khác nhau hoặc chưa hoàn thiện trong từ điển, sử dụng tính năng tạo tự động để đọc nghĩa của phần phụ trong phần lớp trên.