Access8Math

NVDA add-on này cung cấp chức năng đọc nội dung toán học. Dù rằng NVDA vốn đã được trang bị tính năng này bằng cách áp dụng MathPlayer, vẫn có vài chức năng cần được cải thiện, đặc biệt là trong MathPlayer, vài ngôn ngữ chưa được cung cấp chế độ điều hướng.

Chế độ điều hướng là quan trọng để đọc các nội dung toán dài, giúp hiểu được cấu trúc của nó một cách dễ dàng.

chức năng

Access8Math cho phép:

 • Đọc nội dung toán học viết bằng MathML trong các trình duyệt (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer và Google Chrome).
 • Đọc nội dung toán viết bằng MathType trong Microsoft Word. (chỉ cần cài đặt MathPlayer)
 • Bấm "Khoảng trắng" trong nội dung toán để mở "Cửa sổ tương tác của Access8Math", nơi có các nút "tương tác" và "sao chép".

  • interaction: Into math content to navigate and browse. Also, you can partially explore the subparts in expression and move or zoom the content between the subpart.
  • sao chép: sao chép mã nguồn đối tượng MathML.
 • Trong chế độ điều hướng, biểu thị ý nghĩa của phần phụ trong phần lớp trên.

 • Trong chế độ lệnh điều hướng

  • "Mũi tên xuống": phóng to phần phụ nhỏ hơn của nội dung toán.
  • "Mũi tên lên": thu nhỏ phần phụ lớn hơn của nội dung toán.
  • "Mũi tên trái": chuyển đến nội dung toán trước.
  • "Mũi tên phải": chuyển đến nội dung toán kế.
  • "Home": chuyển về phía trên (toàn bộ nội dugn toán)
  • "Ctrl+c": sao chép mã nguồn đối tượng MathML
  • "1~9 bàn phím số": đọc nội dung toán theo thứ tự bằng tính năng duyệt nội dung của NVDA.
  • "ESC": thoát chế độ điều hướng.
 • "Ctrl+Alt+m": chuyển giữa Access8Math và MathPlayer (chỉ khi đã cài MathPlayer).

 • Trình đơn:

  • Hộp thoại cài đặt chung:

   • Ngôn ngữ: ngông ngữ đọc Access8Math
   • Khoảng thời gian hạng mục: thiết lập thời gian chờ giữa các mục. Giá trị từ 1 đến 100. Giá trị càng nhỏ thì thời gian chờ càng ngắn và ngược lại.
   • Phân tích ý nghĩa toán học của nội dung: phân tích ngữ nghĩa nội dung toán học, phù hợp với các quy định cụ thể, đọc bằng ý nghĩa toán học của quy định đó.
   • Read defined meaning in dictionary: When the pattern is definied in the dictionary, use dictionary to read the meaning of subpart in the upper layer part.
   • Read auto-generated meaning: When the pattern is not difined or incomplete in dictionary, use automatic generation function to read the meaning of subpart in the upper layer part.
  • Hộp thoại cài đặt các quy định: chọn các quy định cụ thể sẽ được bật.

 • "từ điển unicode" cho phép tùy chỉnh cách đọc cho mỗi kí hiệu của nội dung.

 • "quy định toán học" cho phép tùy chỉnh cách đọc cho mỗi nội dung toán.
 • "Thêm ngôn ngữ mới" cho phép thêm các ngôn ngữ không có sẵn trong hệ thống. Ngôn ngữ mới sẽ được thêm vào "Cài đặt chung", và tùy chỉnh đa ngôn ngữ có thể thực hiện thông qua định nghĩa của "từ điển unicode" và "quy tắc toán học".

Các quy định toán học

Access8Math lập ra 43 quy định toán học theo dạng toán và logic để quyết định phương thức và thứ tự khi đọc nội dung toán. Tùy theo phương thức đọc logic toán khác nhau của địa phương, có thể thay đổi cách đọc thứ tự nội dung. Phương pháp như sau:

Nhập liệu: sau khi vào "quy định toán học", cửa sổ liệt kê 43 quy định toán học. Chọn bất kì quy định nào và chọn "Chỉnh sửa" để vào phần chỉnh sửa mục.

Phần "Chỉnh sửa mục" có thể chia thành hai phần, "Đặt nối tiếp" và "Vai trò con".

 • Serialized ordering: Math rule is divided into multiple blocks according to the reading order. In this area, the reading order of child node and the delimitation text of start, inter- and the end can be changed. Taking the fractional rule mfrac as an example, this rule is divided into five reading blocks. The order 0, 2, and 4 represent the initial prompt, the project segmentation prompt, and the end prompt, respectively, and the meanings text can be changed in each field. Order 1 and 3 adjust the reading sequence of child node which can be changed in the drop-down menu.
 • Child role: The next-level sub-item of the mathematical rule. Taking the fractional rule mfrac as an example, the rule contains the numerator and the denominator. The sub-content in the upper sub-content meaning can be changed in the child-node role field.

Example: You can check the reading method of this math rule after editing. After clicking, a math content is preset the corresponding math rules for confirming whether the reading method is as expected.

Recover default: Restores the list of math rules to their initial presets.

Nạp: nạp các tập tin quy định toán.

Xuất: lưu tập tin quy định toán vào nơi quy định để lưu giữ hay chia sẻ.

khác

Single rules are simplified versions of various rules. When the content only has one single item, for better understanding and reading without confusion, you can omit to choose not to read the script before and after the content.

Math rules and definitions analyzed by math contents are continuing increasing.

We are now focusing the MathML written in Presentation Markup, because MathML graphical input tools such as word, math type, wiris generated MathML are all in this type.

Tất cả nội dung toàn trên Wiki đều được viết bằng MathML.

 • Matrix multiplication: https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication
 • Hàm cubic: https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_function

Ví dụ

Phương trình bậc hai

-b±b2-4ac2a

Định lý nhị thức

( 1 + x ) α = ∑ n = 0 ∞ C ( α , n ) x n ∀ x : | x | < 1 , ∀ α ∈ C {\displaystyle (1+x)^{\alpha }=\sum _{n=0}^{\infty }C(\alpha ,n)x^{n}\quad \forall x:\left|x\right|<1,\forall \alpha \in \mathbb {C} }

Mã nguồn: https://github.com/tsengwoody/Access8Math

Vui lòng báo lỗi hoặc đề xuất. Xin cảm ơn!

Nhật kí cập nhật Access8Math 2.1

 • Định lý nhị thức
 • In interactive mode, "interaction window" can be displayed manually via ctrl+m when "interaction window" are not showed.
 • Sửa lỗi chuyển qua nhiều ngôn ngữ.
 • Thêm bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn đóng góp cập nhật của cagri (çağrı doğan).
 • Cập nhật tương thích choh nvda 2019.1 kiểm tra tập tin manifest.ini.
 • Tái cấu trúc mã nguồn cửa sổ hộp thoại.

Nhật kí cập nhật Access8Math 2.0

 • Add multi-language new-adding and customizing settings,and add three windows of "unicode dictionary", "math rule", "New language adding"
 • The "unicode dictionary" can customize the reading way of each math symbolic text.
 • "math rule" can customize the reading method and preview the modification through the sample button before completed.
 • "Thêm ngôn ngữ mới" cho phép thêm các ngôn ngữ không có sẵn trong hệ thống. Ngôn ngữ mới sẽ được thêm vào Cài đặt chung, và tùy chỉnh đa ngôn ngữ có thể thực hiện thông qua định nghĩa của "từ điển unicode" và "quy tắc toán học".definition of "unicode dictionary" and "mathematical rules".
 • improved in interactive mode, you can use the number keys 7~9 to read sequence text in the unit of line.

Nhật kí cập nhật Access8Math 1.5

 • In "general setting" dialog box add setting pause time between items. Values from 1 to 100, the smaller the value, the shorter the pause time, and the greater the value, the longer the pause time.
 • Sửa lỗi hộp thoại cài đặt không lưu được cấu hình trong NVDA 2018.2.

Nhật kí cập nhật Access8Math 1.4

 • Adjust settings dialog box which divided into "general setting" and "rules setting" dialog box. "General Settings" is the original "Access8Math Settings" dialog box, and "Rule Settings" dialog box is for selecting whether specific rules are enabled.
 • Các quy tắc mới

  • vector rule: When there is a "⇀" right above two Identifier, the item is read as "Vector...".
  • frown rule:When there is a " ⌢ " right above two Identifier, the item is read as "frown...".
 • Sửa lỗi

Nhật kí cập nhật Access8Math 1.3

 • Quý tắc mới

  • positive rule: Read "positive" rather than "plus" when plus sign in first item or its previous item is certain operator.
  • square rule: When the power is 2, the item is read as "squared".
  • cubic rule: When the power is 3, the item is read as "cubed".
  • line rule: When there is "↔" right above two Identifier, the item is read as "Line ...".
  • line segment rule: When there is "¯" right above two Identifier, the item is read as "Line segement ...".
  • ray rule: When there is a "→" right above two Identifier, the item is read as "Ray ..."
 • Add interaction window: Pressing "Space" in math content to open "Access8Math interaction window" which contains "interaction" and "copy" button.

  • interaction: Into math content to navigate and browse.
  • sao chép: sao chép mã nguồn đối tượng MathML.
 • Thêm ngôn ngữ giao diện choh tiếng Trung giản thể (.po).

 • Adjust inheritance relationship between rules to ensure proper use of the appropriate rules in conflict.
 • Sửa lỗi

Nhật kí cập nhật Access8Math 1.2

 • Quý tắc mới

  • negative number rule: Read 'negative' rather than 'minus sign' when minus sign in first item or its previous item is certain operator.
  • integer add fraction rule: Read 'add' between integer and fraction when fraction previous item is integer.
 • Cải thiện kiến ​​trúc chương trình

  • add sibling class
  • add dynamic generate Complement class
 • Sửa lỗi

Nhật kí cập nhật Access8Math 1.1

 • In navigation mode command, "Ctrl+c" copy object MathML source code.
 • Hộp thoại cài đặt trong tùy chỉnh:

  • Ngôn ngữ: Access8Math đọc ngôn ngữ trên nội dung toán học.
  • Phân tích ý nghĩa toán học của nội dung: phân tích ngữ nghĩa nội dung toán học, phù hợp với các quy định cụ thể, đọc bằng ý nghĩa toán học của quy định đó.
  • Read defined meaning in dictionary: When the pattern is definied in the dictionary, use dictionary to read the meaning of subpart in the upper layer part.
  • Read of auto-generated meaning: When the pattern is not difined or incomplete in dictionary, use automatic generation function to read the meaning of subpart in the upper layer part.
 • Add some simple rule. Single rules are simplified versions of various rules. When the content only has one single item, for better understanding and reading without confusion, you can omit to choose not to read the script before and after the content.

 • Cập nhật unicode.dic.
 • Sửa lỗi