Bộ cập nhật add-on

Add-on này biến đề nghị số 3208 của NVDA thành sự thật: khả năng kiểm tra cập nhật, tải về, và cài các bản cập nhật add-on.

To check for updates after installing this add-on, go to NVDA menu/Tools/Check for add-on updates (if NVDA did notice updates, the menu item will say "Review add-on updates" followed by update count). If updates are available, a list of add-on updates will be shown, with each entry consisting of description, current version, and the new version. Select Update, and NVDA will download and apply updates in sequence, with a prompt to restart your NVDA shown afterwards.

Các add-on sau đây đã có khả năng tự kiểm tra cập nhật và vì vậy chúng không được kiểm tra bởi add-on này:

 • Braille Extender
 • Tienda NVDA (Spanish NVDA Community Store)
 • WeatherPlus

Các lưu ý quan trọng:

 • This is a proof of concept add-on. Once the relevant feature is included in NVDA in the form of an add-on store, this add-on will be discontinued.
 • This add-on is not intended to be used in secure screens. If you have add-ons installed in the secure screen, even if you copy Add-on Updater to secure screen mode, Add-on Updater will not work.
 • Nếu các cập nhật mới của add-on quy định một phạm vi tương thích (phiên bản NVDA thấp nhất và bản được thử nghiệm sau cùng) và nếu phiên bản NVDA đang chạy không nằm trong phạm vi tương thích này, việc cập nhật ad-on sẽ không dược thực hiện.
 • Không phải tất cả add-on đều phát hành bản thử nghiệm. Nếu không nhận được các bản cập nhật sau khi chọn cài đặt các bản thử nghiệm của một add-on, hãy chuyển sang kênh chính thức cho các add-on đó.
 • On some systems (particularly computers joined to a corporate domain), add-on update check functionality may not work properly, therefore add-on updates must be downloaded manually.
 • Some features require NVDA to be installed on the computer, ideally on a computer running Windows 10 or later.
 • Some add-on releases include SHA256 hash values for checking add-on package integrity, and if the hash value does not match, add-on updating will fail.

Add-on settings

You can configure Add-on Updater settings from NVDA Settings screen (NVDA menu, Preferences, Settings) under Add-on Updater category. Add-on settings are as follows:

 • Automatically check for add-on updates: if checked, NVDA will check for add-on updates once a day. Automatic update checks is enabled on Windows client systems and disabled on server systems.
 • Add-on update notification (Windows 10 and later): you can choose to receive update notification as a dialog or a toast. On Windows releases earlier than 10 and on server systems, or running portable copy of NVDA, update notification will be shown as a dialog.
 • Update add-ons in the background (Windows 10 and later and update notification is set to toast): if checked, Add-on Updater will apply updates in the background. A toast will appear informing you that add-on updates are being downloaded and installed, followed by another message announcing update results. Same limitations as add-on update notification setting and toast must be selected from the above option in order for background updates to work.
 • Do not update add-ons: you can choose add-ons that should not be updated.
 • Prefer development releases: any add-ons checked in this list will receive development (prerelease) releases.
 • Development release channel (selected add-on must be checked from prefer development releases): allows selecting development updates coming from either dev or beta channel.
 • Add-on update source: you can choose where to get updates from. Currently Add-on Updater supports downloading updates from the sources listed below. A confirmation message will be shown after changing update source

The available add-on update sources are:

 • Community add-ons website (default)
 • Spanish community add-ons catalog
 • Catalogs maintained by NVDA communities in China and Taiwan
 • NV Access add-on store (experimental)

Version 23.04

 • Added development update channel setting to let users of development add-ons choose between dev and beta update channels. This option is shown if the selected add-on from prefer development releases list is checked.

Version 23.03

 • Added NV Access add-on store as an experimental add-on update source.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 or later is required.
 • NVDA will no longer offer what appears to be older add-on updates for most add-ons after checking for add-on updates. This applies to add-ons with version text of the form number.number.

Version 23.01

 • NVDA will check minimum Windows version for add-on updates if update source is set to NVDA community add-ons website.
 • Improved performance when downloading many ad-on updates at once. As a result, the order of add-on downloads shown in download progress dialog will be random.
 • Parts of the add-on now use Python's concurrent.futures module to improve performance, specifically update check and download processes.

Version 22.11

 • NVDA 2022.3 or later is required.

Version 22.10

 • Added catalogs from NVDA communities in China and Taiwan as add-on update sources (by Woody Tseng).

Version 22.09

 • NVDA 2022.2 or later is required.
 • NVDA will check SHA256 hash values while downloading add-on updates if the add-on update source includes hash values for add-on packages. If hash value is invalid, add-on updating will fail.

Version 22.08

 • Significant internal code reorganization and rewrites.
 • On Windows Server systems, automatic add-on update check feature is disabled by default (affects new installations).
 • Added ability to select different add-on update sources. Add-on Updater can check for updates hosted on community add-ons website (addons.nvda-project.org) or Spanish community add-ons catalog (nvda.es). A new combo box was added in add-on settings panel to select add-on update source.
 • On Windows 10 and later, it is possible to let Add-on Updater check for, download, and install add-on updates in the background provided that NVDA is actually installed and ad-on update notification is set to toast.
 • Redesigned add-on update download and install experience for multiple add-on updates, including use of a single dialog to show download progress for all add-ons and updating add-ons after downloading all of them.
 • If NVDA is set to announce update notifications as toasts, "check for add-on updates" menu item will become "review add-on updates" when updates become available, with the new name including add-on update count.
 • In NVDA 2022.1 and later, Add-on Updater can process command-line switches for this add-on (currently none).
 • In add-on updates dialog, add-ons disabled by the user are unchecked by default, and a confirmation message will be shown checking disabled add-ons and attempting to update them as doing so will enable them.

Version 22.07

 • URL's used by the add-on are now constants hosted inside a new module (contributed by Luke Davis).
 • Add-on download progress dialog is now centered on screen.

Version 22.03

 • Improved security by not loading the add-on when NVDA is running in secure mode.

Version 22.02

 • NVDA 2021.3 or later is required.
 • On Windows 10, add-on update toast notifications are localized.

Version 22.01

 • NVDA 2021.2 or later is required.
 • On server systems running Windows Server 2016 and later, add-on updates will be presented in a dialog instead of using toast notifications.

Version 21.10

 • It is again possible to check for add-on updates on some systems, notably after a clean Windows installation.

Version 21.09

 • NVDA 2021.1 or later is required.
 • on Windows 10 and later, it is possible to select add-on update notification between a toast message and an update dialog. This can be configured from Add-on Updater settings found in NVDA Settings screen.
 • Add-on Updater will no longer check minimum Windows release information for add-ons as add-ons such as Windows App Essentials provide better Windows compatibility information.

Phiên bản 21.07

 • On Windows 10 and later, a toast notification will be shown when add-on updates are available. Note that you cannot click this notification - you must open NVDA menu/Tools/Check for add-on updates to review updates.
 • Khi hộp thoại các add-on lỗi thời được hiển thị lúc khởi động, bạn có thể xem lí do lỗi thời giống như cập nhật add-on.
 • Cải thiện khả năng kiểm tra cập nhật các add-on bên ngoài, bao gồm việc sử dụng siêu dữ liệu của add-on được cung cấp bởi cộng đồng để kiểm tra tính tương thích của add-on.

Phiên bản 21.05

 • NVDA will no longer play error tones if trying to check updates while using NVDA 2021.1 alpha snapshots, caused by changes to wxPython GUI toolkit.

Phiên bản 21.03

 • Yêu cầu NVDA 2020.4 trở lên.
 • NVDA sẽ hiển thị một hộp thoại báo lỗi nếu có trục trặc xảy ra khi kiểm tra cập nhật các add-on như mất kết nối mạng.

Phiên bản 20.11

 • Yêu cầu NVDA 2020.3 trở lên.
 • Giải quyết nhiều vấn đề về kiểu mã nguồn và các lỗi tiềm năng với Flake8.
 • NVDA sẽ không còn phát âm báo lỗi hoặc không làm gì khi dùng add-on trong bản NVDA chạy từ mã nguồn. Thay vào đó, thông điệp cho trường hợp này sẽ được ghi vào log.

Phiên bản 20.07

 • Yêu cầu NVDA 2020.1 trở lên.
 • Nếu có một hay nhiều add-ons cũ (Che màn hình chẳng hạn) được cài đặt, Bộ cập nhật Add-on sẽ hiển thị thông điệp yêu cầu bạn vô hiệu hay gỡ bỏ các add-ons được liệt kê.
 • Giờ bạn có thể lưu, gọi lại hay đặt lại các thiết lập của Bộ cập nhật Add-on bằng cách bấm Control+NVDA+C, Control+NVDA+R một lần hay Control+NVDA+R ba lần.

Phiên bản 20.06

 • Giải quyết nhiều vấn đề về kiểu mã nguồn và các lỗi tiềm năng với Flake8.

Phiên bản 20.04

 • NVDA không còn phát âm báo lỗi hoặc không làm gì khi nỗ lực cập nhật các add-on thông qua bộ cập nhật các add-on.
 • Sửa lỗi không hiển thị mục "Kiểm tra cập nhật add-on" trong trình đơn công cụ của NVDA.

Phiên bản 20.03

 • Yêu cầu NVDA 2019.3 trở lên.
 • Khi cài đặt các cập nhật add-on, bộ cập nhật Add-on sẽ không còn kiểm tra phạm vi tương thích nữa. NVDA sẽ tự làm điều đó.

Phiên bản 19.11

 • Khi có các cập nhật add-on, NVDA sẽ cho biết có bao nhiêu bản cập nhật.

Phiên bản 19.09

 • Yêu cầu NVDA 2019.2 trở lên.
 • Lỗi hết thời gian chờ khi chuẩn bị tải vài cập nhật add-on (đáng chú ý là các tập tin add-on được lưu trên GitHub) đã được khắc phục.

Phiên bản 19.04

 • Yêu cầu NVDA 2019.1 trở lên.
 • Khi cài các bản cập nhật add-on, cả phiên bản thấp nhất và bản đã thử nghiệm sau cùng sẽ được kiểm tra.

Phiên bản 19.01

 • Yêu cầu NVDA 2018.4 trở lên.
 • Cải thiện khả năng phản hồi khi kiểm tra cập nhật add-on.
 • Add-on tương thích hơn với Python 3.

Phiên bản 18.12.2

 • Đã chuyển sang Python 3.
 • Sửa lỗi tương thích với các bản NVDA alpha snapshot làm cho không tải được các bản cập nhật add-on.

Phiên bản 18.12.1

 • Thêm các bản phiên dịch.

Phiên bản 18.12

 • Có thể kiểm tra cập nhật các add-on đã bị vô hiệu hóa. Chúng sẽ được giữ nguyên trạng thái sau khi cập nhật.
 • Trong khi cập nhật, Nếu một add-on yêu cầu phiên bản cụ thể của NVDA hay Windows, chúng sẽ được kiểm tra, và nếu một trong các yêu cầu không thỏa, sẽ hiển thị một thông điệp báo lỗi và quá trình cập nhật sẽ bị hủy bỏ, kết quả là không có thay đổi nào cho phiên bản add-on đang được cài.
 • Khi bật tính năng tự kiểm tra cập nhật và có các bản cập nhật, NVDA sẽ hiển thị danh sách cập nhật thay vì hỏi bạn có muốn xem danh sách cập nhật hay không.

Phiên bản 18.10

 • Bản phát hành chính thức đầu tiên (vẫn được đánh dấu là bằng chứng về khái niệm).