Bit Che

Bit Che là một công cụ đơn giản để tìm kiếm các tập tin trên các trang bit torrent phổ biến một cách nhanh chóng. Bạn có thể xem thêm thông tin về chương trình này tại đây.

Addon này cải thiện tính tiếp cận của phần mềm với các tính năng sau:

 • Tiếp cận được danh sách kết quả tìm kiếm.
 • Cho phép sử dụng phím Application để kích hoạt trình đơn ngữ cảnh ở kết quả tại vị trí con trỏ.

Lưu ý

 • Bạn có thể dùng các phím mũi tên lên xuống để đưa con trỏ đến kết quả tìm kiếm muốn tương tác.
 • Ở lần tìm kiếm đầu tiên khi khởi động Bit Che , khi tìm kiếm hoàn tất, con trỏ sẽ đứng ở kết quả tìm kiếm đầu tiên, dù nó có thể không được chọn. NVDA sẽ đọc kết quả nào được chọn. Sử dụng các lệnh thông thường hay các phím mũi tên để chắc rằng đã chọn đúng thành phần mong muốn trước khi thực hiện những hoạt động khác.

Các phím lệnh

 • Application hay shift+f10, mở trình đơn ngữ cảnh của thành phần trong kết quả tìm kiếm.

Các thay đổi cho phiên bản 2.0

 • Thông tin giúp đỡ của Add-on đã có trong phần quản lý Add-ons.

Các thay đổi cho phiên bản 1.5

 • Cập nhật các bản dịch

Các thay đổi cho phiên bản 1.4

 • Thêm liên kết tải cho phiên bản development.

Các thay đổi cho phiên bản 1.3

 • Thêm hàm onInstall để kiểm tra và gỡ phiên bản cũ nếu có.

Các thay đổi cho phiên bản 1.2

 • Thêm thao tác shift+F10, ngoài phím Application, hữu dụng trong VM.

Các thay đổi cho phiên bản 1.1

 • Cải thiện khả năng tiếp cận của danh sách kết quả tìm kiếm và các thành phần của nó.

Các thay đổi cho phiên bản 1.0

 • Phiên bản đầu tiên