Calibre

Một NVDA add-on với vài cải tiến về tính tiếp cận cho giao diện của trình quản lý sách điện tử Calibre

  • F8 mở trình đơn ngữ cảnh để chọn và bảo trì thư viện
  • F10 đưa con trỏ đến thanh công cụ. Sau đó, bạn có thể điều hướng với các phím chuẩn (tab và mũi tên); enter để kích hoạt mục tại vị trí con trỏ và applications để hiển thị trình đơn ngữ cảnh; escape để thoát khỏi thanh công cụ.
  • F12 tìm quyển sách hiện tại trên Google
  • NVDA+Alt+End thông báo tổng số sách trong thư viện hiện tại và số sách đã chọn
  • NVDA+Control+H mở trình đơn ngữ cảnh để cài đặt cho cột hiện tại
  • I trong kiểu xem thư viện đọc thông tin sách.

Có thể tùy chỉnh các phím lệnh trong Tùy chọn của NVDA > Quản lý các thao tác khi mở calibre. Bạn cũng có thể thiết lập trong tùy chọn cách mà NVDA đọc các tiêu đề của bảng trrong thư viện (đọc cột và dòng, chỉ đọc cột hoặc không đọc).

Xem tài liệu của Calibre để biết thêm các phím lệnh.

Được bảo vệ bởi giấy phép GNU General Public License. Xem tập tin COPYING.txt để biết thêm chi tiết.