Classic Selection

Addon này trả lại cách vận hành cũ của phím lệnh NVDA+f9 và NVDA+f10 đã giới thiệu lần đầu trong NVDA 2016.3.

Cách thức cũ chép vùng chọn vào bộ nhớ tạm ở lần bấm NVDA+f10 đầu tiên, trong khi cách mới thì chọn văn bản ở lần bấm đầu tiên và bấm lần nữa mới chép vào bộ nhớ. Cách thức mới có vài điểm bất lợi. không thể chép văn bản mà không chọn. Do đó, chỉ dùng được ở những nơi có thể di chuyển con trỏ. Với những nơi không thể (ví dụ cửa sổ console), phải bấm NVDA+f10 thêm lần nữa.

Addon thêm vào hai thao tác trong nhánh Classic Selection để bắt đầu và kết thúc vùng chọn, mặc định là NVDA+f9 và NVDA+f10.