Clipspeak

  • Tác giả: Damien Garwood
  • Tải về bản chính thức
  • NVDA tương thích: 2018.3 đến 2019.3

Clipspeak là addon cho phép NVDA tự thông báo các hoạt động của bộ nhớ tạm (như là cắt, chép và dán), kèm theo là các hoạt động chỉnh sửa phổ biến khác như chọn tất cả, phục hồi và làm lại. Để ngăn chặn thông báo không đúng chỗ, Clipspeak thực hiện việc kiểm tra trên các điều khiển và bộ nhớ tạm để đưa ra quyết định lúc nào thì cần thông báo. Vì vậy, việc thông báo của Clipspeak có thể không chính xác. Mặc định, Thao tác của Clipspeak được gán theo thao tác thường dùng bởi phiên bản tiếng Anh của Windows:

  • CTRL+A: chọn tất cả
  • CTRL+Z: phục hồi
  • CTRL+Y: làm lại
  • CTRL+X: cắt
  • CTRL+C: sao chép
  • CTRL+V: dán

Nếu chúng không phải thao tác thường dùng cho những việc nói trên ở phiên bản Windows của bạn, bạn sẽ cần phải gán lại chúng trong phần Quản lý cử chỉ.