eMule

 • Tác giả: Noelia, Chris, Alberto.

Add-on này giúp cải thiện khả năng tiếp cận của eMule với NVDA. Đồng thời cung cấp thêm các phím lệnh để chuyển đến các cửa sổ khác nhau và cung cấp các thông tin hữu ích của eMule.

Add-on này dựa trên add-on eMuleNVDASupport, phát triển bởi cùng tác giả. Bạn nên gỡ bỏ add-on đó để dùng add-on này vì chúng có cùng các phím tắt và tính năng phổ biến.

Tested on eMule 0.50a.

Các phím lệnh:

 • control+shift+h: chuyển focus hệ thống và chuột đến thanh công cụ chính.
 • control+shift+t: thông báo cửa sổ hiện tại.
 • control+shift+n: chuyển focus hệ thống đến trường Name (tên) trong cửa sổ tìm kiếm.
 • control+shift+p: trong cửa sổ tìm kiếm, chuyển focus hệ thống và chuột đến danh sách các tham số tìm kiếm hoặc trường nhập liệu cho mỗi tùy chọn trong cửa sổ tìm kiếm.
 • control+shift+b: chuyển focus đến danh sách trong cửa sổ hiện tại. Ví dụ trong cửa sổ tìm kiếm, cửa sổ các dữ liệu đang tải về, v...v...
 • control+shift+o: chuyển focus hệ thống đến các hộp có thuộc tính chỉ đọc trong cửa sổ hiện tại. Ví dụ như các thông điệp IRC, các máy chủ đang hoạt động, v...v...
 • control+NVDA+f: nếu dấu nháy hệ thống đứng tại một trường nhập liệu có thuộc tính chỉ đọc, mở một hộp thoại tìm kiếm để dùng các phím lệnh của NVDA cho việc tìm kiếm văn bản.
 • control+shift+l: chuyển đối tượng điều hướng và chuột đến các tiêu đề của danh sách hiện tại.
 • control+shift+q: Thông báo đối tượng thứ nhất của thanh trạng thái; cung cấp thông tin về các hoạt động gần đây.
 • control+shift+w: thông báo đối tượng thứ hai của thanh trạng thái; bao gồm thông tin về những tập tin và người dùng trên máy chủ hiện tại.
 • control+shift+e: Thông báo đối tượng thứ ba của thanh trạng thái; hữu ích khi muốn biết tốc độ tải lên / tải xuống.
 • control+shift+r: thông báo đối tượng thứ tư của thanh trạng thái; thông báo kết nối của mạng eD2K và Kad.

Quản lý các cột.

Khi ở trong một danh sách, bạn có thể di chuyển dấu nháy giữa các dòng và cột bằng alt+control+ các phím mũi tên. Trong Add-on này cũng có các lệnh sau:

 • nvda+control+1-0: thông báo các cột từ 1 đến 10..
 • nvda+shift+1-0: thông báo các cột từ 11 đến 20.
 • nvda+shift+C: chép cột cuối cùng được đọc vào bộ nhớ tạm.

Changes for 7.0

 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 6.0

 • Requires NVDA 2022.1 or later.

Changes for 5.0

 • Compatible with NVDA 2021.1.

Các thay đổi cho phiên bản 4.0

 • Yêu cầu NVDA 2019.3 trở lên.

Các thay đổi cho phiên bản 3.0

 • To search text in the readonly edit boxes,  the find dialog  can be used, such as nvda+control+f to activate the find dialog.

Các thay đổi cho phiên bản 2.0

 • Đã có trợ giúp cho add-on trong trình quản lý add-on.

Các thay đổi cho phiên bản 1.2

 • Khi di chuyển đến các thông điệp IRC, văn bản được chọn is được thông báo chính xác.
 • Phím tắt để di chuyển đến danh sách kết quả tìm kiếm đã được thiết kế lại để di chuyển focus đến bất cứ danh sách nào đang có trong cửa sổ hiện tại.
 • Lệnh để đưa focus đến các thông điệp IRC đã được thiết kế lại để chuyển đến trường nhập liệu bất kì có thuộc tính chỉ đọc, làm cho có thể xem lại thông tin kết nối trong cửa sổ các máy chủ.
 • Khi di chuyển chuột hay focus đến các thanh công cụ, trong vài trường hợp, thông tin bị đọc lại hai lần. Lỗi này đã được sửa.

Các thay đổi cho phiên bản 1.1

 • Sửa lỗi cho mục eMule trong trình đơn trợ giúp của NVDA, khi tên của thư mục user config có chứa các kí tự không phải kí tự latin.
 • Có thể gán lại các phím tắt thông qua hộp thoại quản lý các cử chỉ của NVDA.

Các thay đổi cho phiên bản 1.0

 • Phiên bản đầu tiên.