Mozilla Apps Enhancements

add-on này là sự cải thiện của NVDA cho các ứng dụng của Mozilla .

Firefox

 • NVDA+A (desktop) hay NVDA+Control+A (laptop) đọc địa chỉ trang web. Bấm nhanh hai lần để chép vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+End (desktop) hay NVDA+Shift+End (laptop) đọc thanh trạng thái. Bấm nhanh hai lần để chép vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+F8 hiển thị danh sách các tab được mở. Bấm nhanh hai lần sẽ hiển thị các nút trên thanh công cụ.
 • NVDA+Control+N đọc thông báo cuối cùng và đưa con trỏ đến đó nếu có thể. Bấm nhanh hai lần để hiển thị lịch sử thông báo.
 • NVDA+F6 đưa con trỏ đến tài liệu.

Thunderbird

 • In a message window:
  • Control+Shift+(1-4) Reads the sender and recipients of the message. If pressed twice quickly, opens the options menu.
  • Control+Shift+5 Reads the subject of the message.
  • Control+Shift+6 Reads date of the message.
  • Control+Shift+A Brings the focus to the list of attachments, if any. (These scripts are also available in the list of messages if you activate the preview pane.)
 • In the bar of fast filtering:
  • Press down Arrow to display more options, enter to check/unchek the selected option.
 • In messages list:
  • If the preview pane is active, press NVDA+downArrow (desktop) or NVDA+A (laptop) to read the message without leaving the list.
  • Control+NVDA+1-9 moves between columns.
  • NVDA+H Displays a dialog in which you can change the order of the columns in the message list.

Các phím tắt có thể tùy chỉnh trong cài đặt của NVDA > quản lý thao tác khi đang mở Firefox hay Thunderbird.