Mozilla Apps Enhancements

add-on này là sự cải thiện của NVDA cho các ứng dụng của Mozilla .

Firefox

 • NVDA+A (desktop) hay NVDA+Control+A (laptop) đọc địa chỉ trang web. Bấm nhanh hai lần để chép vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+End (desktop) hay NVDA+Shift+End (laptop) đọc thanh trạng thái. Bấm nhanh hai lần để chép vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+F8 hiển thị danh sách các tab được mở. Bấm nhanh hai lần sẽ hiển thị các nút trên thanh công cụ.
 • NVDA+Control+N đọc thông báo cuối cùng và đưa con trỏ đến đó nếu có thể. Bấm nhanh hai lần để hiển thị lịch sử thông báo.
 • NVDA+F6 đưa con trỏ đến tài liệu.

Thunderbird

 • ở một thư đang mở:
  • Control+Shift+(1-4) đọc tên người gửi và nhận thư. Bấm nhanh hai lần để mở trình đơn options.
  • Control+Shift+5 đọc tiêu đề của thư.
  • Control+Shift+6 đọc ngày giờ gửi thư.
  • Control+Shift+A đưa con trỏ đến danh sách tệp đính kèm nếu có. (Các kịch bản này cũng hoạt động trong danh sách thư nếu bật chế độ preview pane.)
 • Ở phần fast filtering:
  • Bấm mũi tên xuống để hiện thêm các tùy chọn, enter để đánh dấu / bỏ đánh dấu thành phần được chọn.
 • Ở danh sách thư:
  • Nếu bật chế độ preview pane, bấm NVDA+downArrow (desktop) hay NVDA+A (laptop) để đọc nội dung thư mà không phải rời khỏi danh sách này.
  • Control+NVDA+1-9 di chuyển giữa các cột.
  • NVDA+H hiện hộp thoại cho phép thay đổi cách sắp xếp các cột trong danh sách thư.

Các phím tắt có thể tùy chỉnh trong cài đặt của NVDA > quản lý thao tác khi đang mở Firefox hay Thunderbird.