Newfon

  • 作者: Sergey Shishmintzev
  • ダウンロード 安定版

Newfonは、Sergey Shishmintzevにより作成された、ロシア語およびウクライナ語をサポートする合成音声です。