Outlook extended

Add-on này cải thiện việc sử dụng Microsoft Outlook bằng cách đọc lên và thêm vào một số phím lệnh.

Các phím lệnh

 • Alt+1 đến Alt+9, Alt+0, Alt+-, Alt+=: đọc các trường tiêu đề từ 1 đến 12 của thư, thành phần lịch hay cửa sổ tác vụ. Nếu bấm hai lần, chuyển con trỏ đến trường đó khi có thể. Nếu bấm ba lần, chép nội dung của nó vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+shift+I (kiểu bàn phím desktop) / NVDA+control+shift+I (kiểu bàn phím laptop): đọc thanh thông tin của thư, thành phần lịch hay cửa sổ tác vụ. Nếu bấm hai lần, chuyển con trỏ đến nó. Nếu bấm ba lần, chép nội dung của nó vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+shift+A (kiểu bàn phím desktop) / NVDA+control+shift+A (kiểu bàn phím laptop): đọc số lượng và tên của các tệp đính kèm trong thư. Bấm hai lần, chuyển con trỏ đến nó.
 • NVDA+shift+M (desktop layout) / NVDA+control+shift+M (laptop layout): Moves the focus to the message body.
 • Control+Alt+Left and Control+Alt+Right: in the address book search result list, navigates between the fields of the currently selected line.
 • Control+Q: in the message list, marks the selected message or group of messages as read.
 • Control+U: in the message list, marks the selected message or group of messages as unread.

Các lưu ý

Có thể thiết lập lại các thao tác trong hộp thoại quản lý thao tác của NVDA. Có thể bạn muốn thay đổi nó trong các tình huống sau:

 • Các phím tắt mặc định để đánh dấu đọc / chưa đọc là dành cho phiên bản tiếng Anh của Outlook. Nếu nó khác với phiên bản Outlook ở ngôn ngữ của bạn, cần phải thay đổi chúng.
 • Phím tắt mặc định để đọc các tiêu đề tương ứng là phím Alt kết hợp với các phím ở dòng đầu tiên của hàng phím số. Có thể bạn cần phải gán lại các thao tác để đọc tiêu đề thứ 11 và 12 nếu nó không khớp với bàn phím của bạn.

Bản ghi các thay đổi

Phiên bản 1.5

 • Reading the information bar is now working with NVDA 2019.3.
 • Table navigation in the address book results is now working with NVDA 2019.3.

Phiên bản 1.4

 • The script to move focus to headers is working again.
 • The script to move to attachments is now working when more attachments are present.
 • Đã thêm các bản dịch.

Phiên bản 1.3

 • Fixed message headers reading for newer Office 365 release.
 • Updates to support newer versions of NVDA (Python 2 and 3 compatible).
 • Đã thêm các bản dịch.
 • Releases performed now with appveyor.

Phiên bản 1.2

 • Fixed header reading when forwarding meeting.
 • Đã thêm các bản dịch.

Phiên bản 1.1

 • Đã thêm các bản dịch.

Phiên bản 1.0

 • Bản phát hành đầu tiên.