Speech History

Bản cập nhật của add-on Clip Copy, khởi tạo bởi Tyler Spivey. Add-on cho phép bạn xem lại 100 thông điệp gần nhất được NVDA đọc và sao chép thông điệp được chọn vào bộ nhớ tạm.  Mặc định, dùng Shift+F11 để di chuyển lùi torng lịch sử, Shift+F12 để di chuyển tới và F12 để sao chép thông điệp dược chọn.  Những phím nóng này có thể cập nhật từ nhóm tiếng nói trong hộp thoại quản lý thao tác của NVDA.