Chuyển bọ đọc

Switch synth

Addon này cho phép chuyển đổi bộ đọc một cách dễ dàng thông qua phím nóng. Đây là bản cải thiện của addon switch_synth tôi viết trước đây. Nó phải được gỡ bỏ. Mọi thiết lập về bộ đọc có sẵn từ addon cũ vẫn tiếp tục hoạt động với phiên bản này.

Có 6 nhánh bộ đọc, 1 đến 6. Mặc định, chúng là nhánh rỗng. Có thể đến các nhánh này bằng cách bấm control+shift+NVDA+1 đến control+shift+NVDA+6. Khi đã chuyển tới một nhánh, bộ đọc và các thiết lập liên quan của nhánh đó sẽ được gọi ra nếu có. Để lưu bộ đọc và thiết lập hiện tại vào nhánh đang hoạt động, bấm control+shift+NVDA+v.