Nastavenia kruhu hlasového výstupu

Tento doplnok umožňuje používateľovi zvoliť, ktoré nastavenia majú byť k dispozícii v kruhu nastavení hlasového výstupu.

Vlastnosti

Tento doplnok poskytuje nasledujúce funkcie:

 • Vetvu v strome nastavení NVDA, kde je možné vybrať nastavenia, ktoré budú dostupné v kruhu hlasového výstupu.
 • Uložiť konkrétne nastavenia pre konkrétny konfiguračný profil.
 • prepíše predvolené nastavenia pre konkrétny hlasový výstup.

Požiadavky

Vyžaduje sa NVDA od 2019.2.

Inštalácia

Stačí nainštalovať ako doplnok NVDA.

Použitie

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť príslušné nastavenia kruhu nastavení hlasového výstupu, otvorte ponuku NVDA > nastavenia. Nastavenia môžete začiarknúť a odčiarknuť vo vetve nastavenia kruhu hlasového výstupu. Dostupné sú tieto možnosti:

 • Jazyk.
 • Hlas.
 • variant.
 • Rýchlosť.
 • Znásobiť tempo.
 • Hlasitosť.
 • Výška.
 • Intonácia.

Poznámka: V tomto dialógovom okne sú zobrazené iba podporované nastavenia aktuálneho hlasového výstupu. Nastavenia, ktoré sa tu nenachádzajú, sa v konfigurácii doplnku nemenia.