TeamViewer

Add-on này cải thiện tính tiếp cận của NVDA với TeamViewer.

Nó dựa trên add-on TeamViewerNVDASupport, phát triển bởi cùng tác giả. Bạn nên gỡ bỏ add-on đó để dùng cái này, vì chúng có cùng các tính năng và phím lệnh phổ biến.

Đã thử nghiệm trên TeamViewer 9, bản dùng thử.

Các phím lệnh:

  • nvda+shift+C: sao chép ID và mật khẩu hiện tại vào bộ nhớ tạm, có thể dán và gửi qua các chương trình chat khi cần điều khiển từ xa chẳng hạn.
  • control+tab và control+shift+tab: chuyển đến các tab khác trong hộp thoại chính của TeamViewer.

Changes for 2.0Các thay đổi cho phiên bản 2.0

  • Đã có phần trợ giúp cho add-on trong Trình quản lý add-on.

Các thay đổi cho phiên bản 1.0

  • Phiên bản đầu tiên.