Windows 10 App Essentials

Add-on này là một bộ sưu tập các modules cho nhiều ứng dụng của Windows 10, đồng thời là các cải tiến và sửa lỗi cho một số điều khiển trong windows 10.

Các module cho các ứng dụng sau đây đã được tích hợp (xem phần thông tin chi tiết của mỗi ứng dụng để biết thêm chi tiết):

 • Calculator (bản mới).
 • Calendar
 • Cortana (Conversations)
 • Mail
 • Maps
 • Microsoft Solitaire Collection
 • Microsoft Store
 • Modern keyboard (emoji panel/dictation/hardware input suggestions/cloud clipboard history/modern input method editors)
 • People
 • Thiết lập (thiết lập hệ thống, Windows+I)
 • Weather.
 • Các module tổng hợp cho các điều khiển như Start Menu tiles.

Lưu ý:

 • This add-on requires Windows 10 Version 1909 (build 18363) or later. For best results, use the add-on with latest Windows 10 stable release (build 19041).
 • Vài tính năng của add-on đã hoặc sẽ là một phần tính năng của trình đọc màn hình NVDA.
 • For entries not listed below, you can assume that features are part of NVDA, no longer applicable as the add-on does not support old Windows 10 releases, or changes were made to Windows 10 and apps that makes entries no longer applicable.

Để biết các thay đổi giữa các lần phát hành của add-on, xem phần changelogs for add-on releases .

Chung

 • NVDA will no longer play error tones or do nothing if this add-on becomes active from Windows 7, Windows 8.1, and unsupported releases of Windows
 • In addition to dialogs recognized by NVDA, more dialogs are now recognized as proper dialogs and reported as such, including Insider Preview dialog (settings app).
 • NVDA can announce suggestion count when performing a search in majority of cases. This option is controlled by "Report object position information" in Object presentation panel found in NVDA settings.
 • When searching in Start menu or File Explorer in Version 1909 (November 2019 Update) and later, instances of NVDA announcing search results twice when reviewing results are less noticeable, which also makes braille output more consistent when reviewing items.
 • The following UIA events are recognized: controller for, drag start, drag cancel, drag complete, drag target enter, drag target leave, drag target dropped, element selected, item status, live region change, notification, system alert, text change, tooltip opened, window opened. With NVDA set to run with debug logging enabled, these events will be tracked, and for UIA notification event, a debug tone will be heard if notifications come from somewhere other than the currently active app. Some events will provide additional information such as element count in controller for event, state of the element for state change event, and item text for item status event.
 • It is possible to tracke only specific events and/or events coming from specific apps.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones if UIA Automation Id for an element could not be recorded when tracking events.
 • When opening, closing, or switching between virtual desktops, NVDA will announce current desktop name (desktop 2, for example).
 • NVDA sẽ không thông báo kích thước văn bản của Start menu khi thay đổi độ phân giải hay hướng màn hình.
 • When arranging Start menu tiles or Action Center quick actions with Alt+Shift+arrow keys, NVDA will announce information on dragged items or new position of the dragged item.
 • IN recent releases of Word 365, NVDA will no longer announce "delete back word" when pressing Control+Backspace.
 • Announcements such as volume/brightness changes in File Explorer and app update notifications from Microsoft Store can be suppressed by turning off Report Notifications in NVDA's object presentation settings.
 • Open With dialog in Version 2004 (May 2020 Update) and later is announced when opened.

Calculator

 • When ENTER or Escape is pressed, NVDA will announce calculation results.
 • Với các phép tính như chuyển đổi đơn vị và tiền tệ, NVDA sẽ thông báo ngay khi phép tính được nhập.
 • NVDA không còn đọc "tiêu đề cấp" cho kết quả tính toán.
 • NVDA will notify if maximum digit count has been reached while entering expressions.
 • Added support for always on mode in Calculator version 10.1908 and later.

Calendar

 • NVDA không còn thông báo "có thể nhập" hay "chỉ đọc" trong nội dung thư và các trường khác.

Cortana

Most items are no longer applicable on Version 1903 and later unless Cortana Conversations (Version 2004 and later) is in use.

 • Textual responses from Cortana are announced in most situations.
 • NVDA sẽ im lặng khi điều khiển Cortana bằng giọng nói.
 • In Version 1909 (November 2019 Update) and later, modern search experience in File Explorer powered by Windows Search user interface is supported.

Mail

 • When reviewing items in messages list, you can now use table navigation commands to review message headers. Note that navigating between rows (messages) is not supported.
 • Khi viết một tin nhắn, sự xuất hiện các đề xuất được đề cập được biểu thị bằng âm thanh.

Maps

 • NVDA phát tiếng beep cho vị trí trên bản đồ.
 • Khi dùng street side view và nếu tùy chọn "use keyboard" được bật, NVDA sẽ thông báo địa chỉ của đường khi bạn dùng mũi tên để điều hướng trong bản đồ.

Microsoft Solitaire Collection

 • NVDA will announce names of cards and card decks.

Microsoft Store

 • Sau khi kiểm tra cập nhật ứng dụng, tên của các ứng dụng trong danh sách chờ cập nhật đã được gán nhãn một cách chính xác.
 • Khi tải các nội dung như ứng dụng và phim, NVDA sẽ thông báo tên sản phẩm và tiến trình tải về.

Modern keyboard

This includes emoji panel, clipboard history, dictation, hardware input suggestions, and modern input method editors for certain languages. When viewing emojis, for best experience, enable Unicode Consortium setting from NVDA's speech settings and set symbol level to "some" or higher.

 • When opening clipboard history, NVDA will no longer announce "clipboard" when there are items in the clipboard under some circumstances.
 • On some systems running Version 1903 (May 2019 Update) and later, NVDA will no longer appear to do nothing when emoji panel opens.
 • Added support for modern Chinese, Japanese, and Korean (CJK) IME candidates interface introduced in Version 2004 (build 18965 and later).
 • When an emoji group (including kaomoji and symbols group in Version 1903 or later) is selected, NVDA will no longer move navigator object to certain emojis.

People

 • Khi tìm kiếm danh bạ, gợi ý đầu tiên sẽ được thông báo, đặc biệt là với các bản phát hành mới của ứng dụng.

Thiết lập

 • Certain information such as Windows Update progress is reported automatically, including Storage sense/disk cleanup widget and errors from Windows Update.
 • Giá trị của thanh tiến trình và các thông tin khác không còn bị đọc hai lần.
 • For some combo boxes and radio buttons, NVDA will no longer fail to recognize labels and/or announce value changes.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones if using object navigation commands under some circumstances.
 • Windows Update reminder dialog is recognized as a proper dialog.
 • Odd control labels seen in certain Windows 10 installations has been corrected.
 • In more recent revisions of Version 1803 and later, due to changes to Windows Update procedure for feature updates, a "download and install now" link has been added. NVDA will now announce the title for the new update if present.

Weather

 • Các thẻ như "dự báo" và "bản đồ" đã được nhận dạng chính xác (vá lỗi bởi Derek Riemer).
 • When reading a forecast, use the left and right arrows to move between items. Use the up and down arrows to read the individual items. For example, pressing the right arrow might report "Monday: 79 degrees, partly cloudy, ..." pressing the down arrow will say "Monday" Then pressing it again will read the next item (Like the temperature). This currently works for daily and hourly forecasts.