Clock and calendar Add-on for NVDA

Ten dodatek włącza rozbudowany zegar, licznik z alarmem i i funkcjonalność kalendarza dla NVDA.

Zamiast dostarczać datę i czas z systemu, można dostosować ich odczytywanie i wyświetlanie w brajlu przez NVDA

Oprócz tego można sprawdzić bieżący dzień tygodnia, numer tygodnia w roku oraz liczbę dni pozostałych do końca bieżącego roku, a także ustawić ogłaszanie czasu co konkretny okres

Wbudowane funkcje stopera i timera pomagają organizować zadania, np. kopiowanie plików, instalowanie programów, czy gotowanie posiłków.

Uwaga:

Podczas instalowania aktualizacji dodatku, kreator sprawdza, czy poprzednia konfiguracja jest zgodna z nową i proponuje jej poprawę przed instalacją. Aby to potwierdzić, wystarczy nacisnąć przycisk OK.

Użycie

 • Wybierz okno dialogowe ustawień dodatku z menu narzędzia NVDA, lub z panelu ustawień, w zależności od posiadanej wersji NVDA;

  • Dwie pierwsze listy rozwijane w oknie ustawień Clock służą do wybierania preferowanego formatu wyświetlania daty i czasu;
  • Lista rozwijana "Okres" służy do ustawiania okresu automatycznego ogłaszania czasu (co 10 minut, co 15 minut, co 30 minut, co godzinę, lub wyłączone);
  • Lista rozwijana "Ogłaszanie czasu" (widoczna tylko wtedy, gdy opcja "Wyłączone" na liście rozwijanej Okres nie jest zaznaczona), pozwala wybrać sposób ogłaszania czasu: mowa i dźwięk, tylko mowa, lub tylko dźwięk, gdy automatyczne ogłaszanie czasu jest włączone;
  • Lista rozwijana "Dźwięk dzwonka" (widoczna tylko wtedy, gdy opcja "Wyłączone" na liście rozwijanej Okres nie jest zaznaczona) umożliwia wybranie spośród różnych dostępnych dźwięków tego, który będzie odtwarzany, gdy automatyczne ogłaszanie czasu jest włączone i czas jest ogłaszany dźwiękiem;
  • Pole wyboru "Ciche godziny" (widoczne tylko wtedy, gdy opcja "Wyłączone" na liście rozwijanej Okres nie jest zaznaczona) służy do ustawiania przedziału czasu, w którym automatyczne ogłaszanie czasu ma być nieaktywne;
  • Pole wyboru "Wejście w formacie 24-godzinnym" (Widoczne tylko wtedy, gdy ciche godziny są włączone) służy do ustawiania formatu czasu wejścia dla cichych godzin na 12-godzidny, lub europejski 24-godzinny;
  • Pola edycji czasu początkowego i końcowego (widoczne tylko wtedy, gdy ciche godziny są włączone) służą do ustawiania zakresu czasu dla cichych godzin. Czas powinien być wprowadzony w formacie HH:MM, gdy pole wyboru "wejście w formacie 24-godzinnym" jest zaznaczone. W przeciwnym razie trzeba będzie używać formatu 12-godzinnego, jak poniżej;
  • Aby zapisać ustawienia, przejdź tabem do przycisku OK i aktywuj go naciskając enter;
  • Pierwsza lista rozwijana w oknie dialogowym Ustawianie Alarmu służy do wybierania preferowanego odliczania do dźwięku alarmu;
  • W polu edycji należy wpisać czas oczekiwania na dźwięk alarmu. Czas musi być wpisany za pomocą jednej lub więcej cyfr, bez liczb dziesiętnych;
  • Lista rozwijana "Dźwięk alarmu" służy do wybierania dźwięku, który będzie odtwarzany gdy nadejdzie czas alarmu;
  • Przycisk pauza służy do wstrzymywania/wznawiania zbyt długich alarmów;
  • Przycisk Zatrzymaj służy do zatrzymywania zbyt długich alarmów;
  • Aby zapisać ustawienia, przejdź tabem do przycisku OK i aktywuj go naciskając Enter. Powinna wyświetlić się wiadomość z przypomnieniem ile czasu pozostało do alarmu;
 • NVDA+F12 naciśnięte raz - aktualny czas, naciśnięte dwukrotnie - bieżąca data, naciśnięte trzykrotnie - numer dnia i tygodnia w bieżącym roku, oraz liczba dni pozostałych do końca bieżącego roku

Skróty klawiszowe

 • NVDA+F12, odczytaj aktualny czas;
 • NVDA+F12 dwukrotnie szybko naciśnięte, odczytaj aktualną datę;
 • NVDA+F12 naciśnięte szybko trzy razy, odczytuje bieżący dzień, numer tygodnia w roku, bieżący rok oraz liczbę dni pozostałych do końca roku.
 • Czas, który upłynął i pozostał do następnego alarmu jest podawany za pomocą skryptu.
 • Żadne polecenie nie jest przypisane do tego skryptu. Należy przypisać własne polecenie w oknie dialogowym "Zdarzenia wejścia" w kategorii "Clock" ;
 • To polecenie dwukrotnie szybko naciśnięte, anuluj następny alarm;
 • Kolejny skrypt zatrzymuje aktualnie odtwarzany dźwięk. Do niego również nie jest przypisane żadne polecenie;
 • Ten skrypt można też wywołać za pomocą poleceń warstwowych Clock opisanych poniżej.

Polecenia warstwowe

Aby używać poleceń warstwowych, naciśnij NVDA+Shift+F12, a następnie 1 z poniższych klawiszy:

 • S: uruchamia, resetuje, lub zatrzymuje stoper;
 • R: Zeruje stoper, ale go nie restartuje;
 • A: Podaje czas, który upłynął i pozostał do następnego alarmu;
 • C: Anuluje następny alarm;
 • Spacja: Wymawia aktualną wartość stopera lub odliczanie;
 • p: Zatrzymuje zbyt długi alarm;
 • H: Pokaż wykaz poleceń warstwowych (Pomoc).

Składnia dla cichych godzin

 • Należy konsekwentnie używać precyzyjnej składni dla cichych godzin, aby uniknąć błędów;
 • Jeśli pole wyboru "Wejście w formacie 24-godzinnym" jest zaznaczone, należy wpisywać czas w formacie "HH:MM";
 • Gdy pole wyboru "Wejście w formacie 24-godzinnym" jest odznaczone, należy wpisywać czas w formacie "HH:MM AM" lub "HH:MM PM". HH musi zawierać format 12-godzinny od 0 do 12, a przyrostek "AM"|"PM" można wpisać małymi lub wielkimi literami
 • Może się zdarzyć, że pole wyboru ciche godziny" jest zaznaczone, ale pole edycji "Czas początkowy cichych godzin" czy "Czas końcowy cichych godzin" jest puste, lub jest tam wpisana błędna wartość. W takiej sytuacji pole wyboru "Ciche godziny" automatycznie się odznacza, co zapobiega błędom;
 • Powinna wyświetlić się wiadomość informująca o błędzie.

Zgodność

 • Ten dodatek jest zgodny z wersjami NVDA od 2014.3 do 2019.3.