Emoticons

 • Autorzy: Chris Leo, Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed, Francisco Javier Estrada Martínez

Przy użyciu tego dodatku, wypowiadany tekst zawierający znaki emotikonów zostanie zastąpiony przez bardziej przyjazne opisy.

Dla przykładu: ":)" zostanie odczytane jako "Buzia uśmiech", albo emoji będzie przeczytany w odpowiedni sposób, zrozumiały dla użytkownika.

Możesz wykorzystać następujące funkcje:

Wstaw uśmieszek

W niektórych sytuacjach, obraz jest warty 1000 słów: użyj nowego emoji, aby ożywić twoje wiadomości błyskawiczne i pokazać swoim przyjaciołom, jak się czujesz.

Jeśli nie jesteś pewien znaku dla określonego uśmiechu, ten dodatek pozwala oznaczyć i dodać smajliki .

Naciśnij NVDA+I lub z menu Narzędzia -> Emotikony > Wstaw emotikon, aby otworzyć okno dialogowe z dostarczonymi emotikonami lub emotikonami.

Ten dialog umożliwia wybór emotikonu i przeglądanie emotikonów, które cię interesują:

 • Pole edycyjne pozwala filtrować wyszukiwanie rządanego emotikonu wśród dostępnych.
 • Poprzez przyciski opcji, można wybrać tylko emoji (alt+E) albo standardowe emotikony (alt+s) oraz wszystkie dostępne emotikony (alt+A).
 • Na liście emotikonów (alt+L) wyświetlane są trzy kolumny: nazwa emotikonu, typ emotikonu (emotikon standardowy lub emoji), i odpowiedni znaczek.

Po naciśnięciu "ok", znaczki dla wybranego emotikonu będą skopiowane do schowka, już gotowe do wklejenia.

Wstaw symbol

To okno dialogowe pozwala wybrać jeden z symboli dostępnych w oknie dialogowym Interpunkcja/wymowa symbolu NVDA. Możesz użyć pola edycji Filtr lub strzałek, aby wybrać element z listy symboli.

Jeśli chcesz skopiować różne symbole, użyj przycisku Dodaj, aby dołączyć je do pola edycji Symbole do skopiowania.

Następnie naciśnij OK, a wybrane emoji lub symbol lub symbole zawarte we wspomnianym polu edycji zostaną skopiowane do schowka, gotowe do wklejenia.

Kojarzenie gestów z symbolami

Z menu NVDA, podmenu Preferencje, okna dialogowego Gesty wprowadzania, kategorii Wstaw symbole, możesz skonfigurować NVDA do wpisywania symboli poprzez powiązane gesty.

Za pomocą pola edycji Edytuj pole można zmniejszyć liczbę prezentowanych symboli, dzięki czemu można szybciej rozwinąć tę kategorię.

Słownik Emotikonów

Ten dodatek pozwala korzystać z różnych słowników wymowy używających profili konfiguracji.

Można tu utworzyć lub edytować oddzielny słownik wymowy dla każdego profilu użytkownika.

Z Menu NVDA, Ustawienia -> Słowniki Wymowy -> Słownik Emotikonów, można otworzyć okno dialogowe służące do dodawania lub edycji dostępnych emotikonów.

Po dostosowaniu dodatku do potrzeb użytkownika i zapisaniu zmian, nowe ustawienia odczytywania emotikonów będą działać jedynie w aktualnie edytowanym profilu.

Jeżeli np. chcesz, żeby NVDA odczytywała emotikony użytkownika tylko w komunikatorze XxChat , ale w innych komunikatorach już nie, możesz dodać profil dla aplikacji XxChat i przypisać do niego słownik wymowy z menu Dostosuj Emotikony. Więcej informacji na temat ustawiania aktywacji emotikonów w odniesieniu do danego profilu konfiguracji znajdziesz poniżej.

Naciśnij przycisk "Zapisz i eksportuj słownik". Plik słownika o nazwie emoticons.dic zostanie zapisany w twoim folderze konfiguracji użytkownika, w podfolderze speechDicts.

Dokładna nazwa i lokalizacja pliku słownika zostanie stworzona na podstawie aktualnie edytowanego profilu, który będzie wyświetlony w tytule okna dialogowego słownika emotikonów.

Ustawienia aktywacji

Menu Ustawienia -> Zarządzaj Emotikonami -> Ustawienia Aktywacji otwiera okno dialogowe konfiguracji aktywacji słowników wymowy dla każdego profilu.

W oknie dialogowym ustawień aktywacji, można określić, czy słownik wymowy powinien/niepowinien aktywować się automatycznie, gdy NVDA przełącza się na aktualnie edytowany profil. Jest to domyślnie wyłączone w standardowej konfiguracji NVDA i we wszystkich nowych profilach dodanych przez użytkownika.

Przede wszystkim, można regulować wymowę emoji dodatku. To jest użyteczne gdy chcemy zachować wymowe emoji przez NVDA.

Jeżeli wolisz nie wprowadzać do swoich folderów konfiguracji żadnych zmian, możesz określić w tym samym oknie dialogowym, czy nieużywane słowniki (przypisane do nieistniejących profili) mają zostać usunięte z dodatku po jego wyłączeniu.

Skróty klawiszowe:

To domyślnie dostępne skróty klawiszowe, można je zmieniać, albo dodać nowy skrót służący do wywołania dialogu aktywacji lub słownika emotikonów:

 • NVDA+E: przełącza między odczytywaniem tekstu tak jak został napisany, a odczytywaniem tekstu z emotikonami zastąpionymi przez opisy.
 • NVDA+I: wyświetla okno dialogowe wyboru uśmieszku do skopiowania.
 • Nie przypisano: pokaż okno dialogowe, aby wybrać symbol NVDA, który chcesz skopiować.
 • Nieprzydzielone: Otwiera opis znaku pod kursorem przeglądu jako wiadomość HTML, aby było możliwe przeczytanie opisu znaku w trybie przeglądania.
 • Nieprzydzielone: otwiera wiadomość w oknie HTML, aby było możliwe przeczytanie opisu znaku w trybie przeglądania.

Uwaga: W systemie Windows 10 i nowszych można również korzystać z wbudowanego panelu emoji.

Zmiany w wersji 17.0

 • Dodano możliwość kojarzenia gestów z symbolami wpisywania.
 • Dodano możliwość kopiowania różnych symboli w tym samym czasie.

Zmiany w wersji 16.0

 • Kompatybilny z NVDA 2023.1.

Zmiany w wersji 15.0

 • Wymaga NVDA 2022.1 lub nowszego.
 • Nie można używać w trybie bezpiecznym.

Zmiany w wersji 14.0

 • Kompatybilny z NVDA 2021.1.

Zmiany w wersji 13.0

 • Naprawiono błędy w oknie dialogowym Wstaw emotikon.
 • Dodano okno dialogowe do wstawiania symbolu dostępnego w wymowie interpunkcyjnej/symbolu NVDA.

Zmiany dla wersji 12.0

 • Wymaga NVDA w wersji 2019.3 lub nowszej.

Zmiany w wersji 11.0

 • Przy aktualizacji dodatku, stare słowniki będą kopiowane do nowej wersji, jednak użytkownik może używać głównych słowników w folderze.
 • Przy pokazywaniu znaku, słowa znak i zamiana są korzystane aby pokazać różnice w trybie czytania, przydatne dla użytkowników którzy używają mowy.

Zmiany w wersji 10.0

 • Dodano polecenie które pokazuje gdzie znajduje się określony znak. Gesty dla tego polecenia można zmienić z poziomu dialogu zdarzenia wejścia, kategoria przegląd tekstu.

Zmiany w wersji 9.0

 • Dodano możliwość wymawiania emoji dodatku.
 • Używane oczekiwane kodowanie dla słowników, poprawiając błąd przy napotkanych znakach niewspieranych.
 • Opis dodatku jest prawidłowo wykorzystywany dla pokazywanego tytułu w pomocy dodatku, dostępnej z menedżera dodatku.
 • Dodano notatkę uwzględniającą emoji panel w Windowsie 10.

Zmiany w wersji 8.0

 • Kompatybilny z NVDA 2018.3 lub nowszym (wymagane).

Zmiany w wersji 6.0

 • Okno dialogowe ustawień aktywacji zostało przeniesione do oddzielnego panelu w ustawieniach NVDA, więc nazwa aktualnie aktywnego profilu będzie wyświetlana w tytule okna ustawień NVDA.
 • Menu Zarządzaj Emotikonami zostało zastąpione opcją Emotikony dodaną do menu Narzędzia. Natomiast Dostosuj Emotikony zostało dodane do Słowników Wymowy, np. Słownika Emotikonów.
 • Wymaga NVDA w wersji 2018.2 lub nowszej.
 • W razie potrzeby, można pobrać najnowszą wersję dodatku zgodną z NVDA 2017.3.

Zmiany w wersji 6.0

 • Dodano wsparcie dla profili konfiguracji.
 • W NVDA 2017.4 i nowszych wersjach, ustawienia konfiguracji oraz słowniki użytkownika będą się zmieniać automatycznie, zgodnie z wybranym profilem. W wersji 2017.3 i wcześniejszych, możesz wywołać tę zmianę przez opcję Przeładuj Wtyczki (naciskając control+NVDA+f3).
 • Jeśli zechcesz zaimportować ustawienia przy aktualizacji dodatku, nieaktualne pliki (emoticons.ini i emoticons.dic) zostaną usunięte lub dostosowane do nowej wersji.

Zmiany dla wersji 5.0

 • Dodane wsparcie dla emoji.
 • Usprawnienia dla okna dialogowego wstaw emotikonyy z polem do filtrowania i i przyciskami opcji do wyboru wyświetlanych emotek.
 • Używanie guiHelper do aktywacji okna dialogowego ustawień i okna dialogowego dla wstawiania emotek: wymaga NVDA 2016.4 lub nowsze wersje

Zmiany dla wersji 4.0

 • Jeżeli jest otwarty dialog do wstawiania emotek, gdy się próbuje otworzyć inny dialog ustawień, NVDA wyświetli odpowiednią wiadomość o błędzie.

Zmiany dla wersji 3.0

 • W oknie konfiguracji dodatku, , można teraz określić, że wzorzec powinien pasować tylko, jeśli jest całym słowem, zgodnie ze słownikami mowy NVDA 2014.4.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Pomoc dodatku dostępna w managerze dodatków.

Zmiany dla wersji 1.1

 • Usunięty powielony emotikon.
 • Dodano kilka buź.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Pierwsza wersja.