placeMarkers

Ten dodatek jest używany do zapisywania i wyszukiwania określonych ciągów tekstowych lub zakładek, na stronach internetowych lub dokumentach trybu czytania NVDA. Może również być użyta do zapisania lub wyszukania ciągów tekstowych w kontrolkach wieloliniowych; w takim przypadku, jeśli nie jest możliwe przemieszczenie kursora, odpowiadający łańcuch zostanie skopiowany do schowka, dzięki czemu może zostać wyszukany przy użyciu innych narzędzi. Wtyczka zapisuje określone ciągi tekstowe i zakładki w plikach tekstowych i .pickle. Nazwa tych plików oparta jest na tytule i adresie bieżącego dokumentu.

Skróty klawiszowe:

 • control+shift+NVDA+f: Otwiera dialog z polem edycyjnym wyświetlające ostatnie wyszukiwanie; W tym oknie można także zaznaczyć wczesne wyszukiwania z pola kombi, albo usunąć łańcuch tekstu z historii używając pole wyboru. Można wybierać, czy podany tekst ma być zachowany w historii wyszukiwań,. Nareście można wybrać akcje z następujących przycisków opcji (pomiędzy wyszukaj następny, wyszukaj poprzedni albo nie wyszukuj), i określić, czy NVDA ma zrwacać uwagę na wielkość liter. When you press okay, NVDA will search for this string.
 • control+shift+NVDA+k: Zapisuje terażniejszą pozycję jako zakładkę. Jeżeli chcesz nadać nazwę tej zakładce, zaznacz jakiś tekst z tej pozycji przed zapisywaniem zakładki.
 • control+shift+NVDA+delete: Usuwa zakładkę, odnoszącą się do konkretnej pozycji.
 • NVDA+k: Przemieszcza się do następującej zakładki.
 • shift+NVDA+k: Przemieszcza się do poprzedniej zakładki.
 • Nieprzypisane: Wyświetla nazwę pliku, w którym dane znaczników miejsc zostaną zapisane w trybie przeglądania, bez rozszerzenia.
 • alt+NVDA+k: Otwiera okno dialogowe z zakładkami zapisanymi dla tego dokumentu. Możesz napisać notatkę dla każdej zakładki; naciśnij Zapisz notatkę, aby zapisać zmiany. Naciskając Delete, możesz usunąć wybraną zakładkę. Naciskając przycisk OK, można przejść do wybranej pozycji.
 • Nieprzypisane: Zapisuje pozycję jako tymczasową zakładkę.
 • Nieprzypisane: Powoduje przejście do tymczasowej zakładki bieżącego dokumentu.
 • Nieprzypisane: Wyszukuje następne wystąpienie ostatnio wyszukiwanego tekstu dla określonego dokumentu.
 • Nieprzypisane: Wyszukuje poprzednie wystąpienie ostatnio wyszukiwanego tekstu dla określonego dokumentu.

Podmenu Znaczniki miejsc (NVDA+N)

Używając podmenu znaczniki miejsc, w menu NVDA Ustawienia, możesz uzyskać dostęp do:

 • Folder wyszukiwania: otwiera poprzednio zapisany folder specyficznych wyszukiwań.
 • Folder zakładek; otwiera folder zapisanych zakładek.
 • Kopiuj folder znaczników miejsc; możesz zapisać kopię folderu z zakładkami.
 • Przywróć zakładki; możesz przywrócić zakładki z poprzednio zapisanego folderu znaczników miejsc.

Uwaga: pozycja zakładki opiera się na ilości znaków; na stronach z dynamiczną treścią lepiej używać wyszukiwania , by precyzyjnie zapamiętać określone miejsce.

Changes for 23.0

 • The add-on works again with Microsoft Word.

Changes for 22.0

 • We can move to bookmarks and delete them with UIA enabled, thanks to Abdel.

Changes for 21.0

 • Bookmarks can be saved with UIA enabled in browsers based on Chromium, thanks to Abdel.

Zmiany w wersji 20.0

 • Wymaga NVDA 2022.1 lub nowszego.

Zmiany w wersji 19.0

 • Dodatku nie można uruchomić na bezpiecznych ekranach.

Zmiany w wersji 18.0

 • Polecenie wyświetlania ścieżki dla placeMarkers pokazuje, czy istnieją stałe zakładki, tekst do określonego wyszukiwania lub tymczasowa zakładka dla bieżącego dokumentu.

Zmiany w wersji 17.0

 • Naprawiono błąd, który nie pozwalał na zapisywanie znaczników miejsc w niektórych dokumentach.
 • Naprawiono przetłumaczone ciągi znaków, dzięki czemu tłumaczenia działały poprawnie.

Zmiany w wersji 16.0

 • Compatible with NVDA 2021.1 or later (required).
 • Skim reading is supported when moving to temporary bookmarks.
 • If needed, you can download other versions.

Zmiany w wersji 15.0

 • Podczas czytania z powiedzmy wszystkim w trybie przeglądania, konkretne polecenia znajdź następny i konkretne znajdź poprzednie nie przestają już czytać, jeśli włączona jest opcja Zezwalaj na czytanie odtłuszczone, zgodnie z znajdź następny i znajdź poprzednie polecenia z NVDA 2020.4.
 • Po otwarciu okna dialogowego Określone wyszukiwanie po uruchomieniu polecenia Określone znajdź poprzednie zostanie wybrana opcja Wyszukaj poprzednie.

Zmiany w wersji 14.0

 • Polecenie skopiowania nazwy pliku, w którym zostaną zapisane dane znaczników miejsca, zostało zastąpione poleceniem, które pokazuje tę nazwę pliku w trybie przeglądania. Nie jest to przypisane do gestu.
 • Pole "Tekst do wyszukania" nie nakłada się już na pole "Zapisany tekst". (Podziękowania dla Cyrille Bougot).
 • Wymaga NVDA 2019.3 lub nowszej.

Zmiany dla wersji 13.0

 • Dodano nieprzypisane polecenia, aby znaleźć następne i poprzednie wystąpienia ostatniego wyszukiwanego tekstu dla określonego dokumentu.
 • Określona funkcja wyszukiwania działa, gdy okno dialogowe Informacje NVDA jest otwarte.
 • W oknie dialogowym Określone wyszukiwanie pole wyboru z uwzględnieniem wielkości liter zostanie zaznaczone, jeśli ta opcja została wybrana dla ostatniego wyszukiwania.
 • Po zaktualizowaniu dodatku zakładki i ciągi znaków do określonego wyszukiwania zapisane w poprzedniej wersji dodatku zostaną automatycznie skopiowane do nowej wersji, chyba że wolisz importować znaczniki miejsc zapisane w głównym folderze konfiguracyjnym NVDA.
 • Podczas korzystania z okna dialogowego do kopiowania znaczników miejsc, jeśli wybrany folder nie ma nazwy placeMarkersBackup, zostanie utworzony podfolder o tej nazwie, aby zapobiec usunięciu katalogów zawierających ważne dane, takie jak Dokumenty lub Pobrane.

Zmiany dla wersji 12.0

 • Naprawiono krytyczny błąd, który powodował awarię NVDA podczas próby otwarcia okna dialogowego Notatki, jeśli chińskie znaki zostały wybrane przed zapisaniem zakładek.

Zmiany dla wersji 11.0

Zmiany dla wersji 10.0

 • W Edge gesty związane z zaznaczaniem zakładek, takie jak NVDA+k, NVDA+shift+k lub NVDA+alt+k, będą wysyłane do aplikacji zamiast próbować przesunąć kursor do zakładek, aby uniknąć błędów, szczególnie w długich dokumentach.
 • Teraz określone wyszukiwanie jest obsługiwane w Edge.

Zmiany dla wersji 8.0

 • Podczas przechodzenia do zakładki z okna dialogowego Notatki kursor recenzji podąża za kursorem systemowym.
 • Polecenie wyboru poprzedniej zakładki działa ponownie poprawnie.
 • Zakładki można usuwać z okna dialogowego Notatki.
 • Teraz możesz przypisywać gesty do zapisywania i przechodzenia do tymczasowej zakładki dla każdego dokumentu.

Zmiany dla wersji 8.0

 • Usunięto identyfikatory fragmentów z nazw plików zakładek, co może spowodować uniknięcie problemów VitalSource ePUBREADER.
 • Dodano dialog notatek, aby skojarzyć komentarze zapisanych zakładek i przemieszczać się do danej pozycji.

Zmiany dla wersji 7.0

 • Dialog do przeszukiwania określonego łańcuchu tekstu jest usunięty. Ta funkcjonalność jest przeniesiona do okna dialogowego określone wyszukiwanie, który jest zmieniony, aby z niego użytkownicy mogli wypełniać różne komendy.
 • Wizualna prezentacja dialogów została ulepszona, aby była zgodna z wyświetlanymi dialogami w NVDA.
 • Przy wywołaniu komendy szukaj następne /poprzednie w trybie przeglądania teraz sprawnie zrobi wyszukiwanie uwzględniające wielkie litery, jeżeli wyszukiwanie oryginalne uwzględniało wielkość liter.
 • Wymagane NVDA 2016.4 lub nowsze.
 • Teraz można przydzielić zdarzenie wejścia dla okien dialogowych "kopiuj", i "wklej" znaczniki miejsc.
 • NVDA pokaże wiadomość przy powodzeniu kopiowania lub przywracania znaczników za pomocą określonych okien dialogowych.

Zmiany dla wersji 6.0

 • Kiedy funkcje dodatku nie są dostępne, zdarzenia wejścia są wysyłane do danej aplikacji.

Zmiany dla wersji 5.0

 • Dodane wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter.
 • Usunięta opcja otwierania dokumentacji z menu dodatku.
 • Bardziej intuicyjne skróty klawiszowe.

Zmiany dla wersji 4.0

 • Usunięto identyfikatory fragmentów z nazw plików zakładek, co może spowodować uniknięcie problemów w dodatku do Firefox ePUBREADER.
 • Pomoc dodatku dostępna w managerze dodatków.

Zmiany dla wersji 3.1

 • Aktualizacje tłumaczenia i nowy język.
 • Pozycja zakładki nie jest oznajmiana w czytaniu przeglądowym.

Zmiany dla wersji 3.0

 • Dodano wsparcie czytania przeglądowego.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Dodane opcje zapisania i usunięcia różnych wyszukiwań dla każdego pliku.
 • Usunięto błąd, który pojawiał się gdy ścieżka zawierała znaki inne niż alfabetu łacińskiego.
 • Skróty klawiszowe mogą być modyfikowane przy użyciu polecenia NVDA Zdarzenia wejścia.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Wstępne wydanie.
 • Przetłumaczony na: brazylijski portugalski, farsi, fiński, francuski, galicyjski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, nepalski, portugalski, hiszpański, słowacki, słoweński, tamilski.