Read Feeds

 • Autorzy: Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed

Ten dodatek umożliwia odczytywanie przez NVDA kanałów informacyjnych w formatach Atom lub RSS. Kanały nie będą odświeżane automatycznie. Mówiąc o kanałach, mamy na myśli kanały w formatach RSS i ATOM.

Polecenia

Okno dialogowe Czytanie kanałów informacyjnych

Dostęp do okna dialogowego Odczyt kanałów można uzyskać z menu nvda, podmenu Narzędzia, elementu Kanały.

Zawiera następujące kontrolki:

 • Filtruj Według: Pole edycyjne do wyszukiwania poprzednio zapisanych kanałów osobistych.
 • Lista zapisanych kanałów informacyjnych, zostanie sfokusowana po otwarciu okna dialogowego.
 • Lista artykułow: Otwiera dialog wyświetlający spis artykułów z teraz wyświetlanego kanału osobistego. Oznacz artykuł, którego chcesz przeczytać, a potem naciśnij przycisk OK, aby otworzyć odnoszącą się stronę w przeglądarce. Z tego oka dialogowego, będzie można skopiować tę informację do schowka.
 • Otwórz kanał: otwiera wybrany kanał w domyślnej aplikacji.
 • Otwórz kanał jako HTML: Otwiera wybrany kanał w domyślnej przeglądarce internetowej. Będziesz mógł pokazywać lub ukrywać daty publikacji i przyciski do kopiowania informacji o artykułach do schowka.
 • Kopiuj adres kanału: Otwiera okno dialogowe z potwierdzeniem, czy chcesz skopiować adres kanału do schowka.
 • Nowy: Otwiera okno dialogowe zawierające pole edycyjne, w którym można wpisać adres nowego kanału osobistego. Jeżeli adres jest prawidłowy a kanał osobisty może być zachowany, nazwa kanału, bazowana na podstawie tytułu kanału, będzie wyświetlana na końcu listy.
 • Zmień nazwę: Otwiera okno dialogowe zawierające pole edycyjne do zmiany nazwy zaznaczonego kanału osobistego.
 • Usuń: Otwiera okno dialogowe umożliwiające usuwanie oznaczonego kanału osobistego po potwierdzeniu.
 • Ustaw jako domyślny: Ustawia kanał osobisty jako domyślny, aby można było się dostać do artykułów za pomocą gestów NVDA.
 • Importowanie plików danych z pliku OPML: Otwiera okno dialogowe umożliwiające dodanie nowych źródeł danych z pliku OPML.
 • Zapisz źródła danych w pliku OPML: Otwiera okno dialogowe, aby zapisać źródła dostępne w oknie dialogowym Źródła danych w pliku OPML.
 • Preferencje: Otwiera okno dialogowe ustawień dla readFeeds, dostępne również w menu NVDA, opcje, ustawienia, kategoria readFeeds.
 • Zamknij: Zamyka dialog kanały osobiste.

Brak notatek

 • Pole edycji Filtruj według można umieścić za przyciskiem Otwórz artykuł z menu NVDA, Preferencje, Ustawienia, Kategoria Odczyt kanałów lub naciskając przycisk Preferencje w oknie dialogowym Kanały.
 • Ten panel ma opcję wyświetlania dat artykułów w oknie dialogowym Lista artykułów.

Skróty klawiszowe

 • Ctrl+Szift+NVDA+Spacja: mówi adres artykułu. Jeżeli się naciśnie dwa razy, otwiera stronę.
 • Ctrl+Szift+NVDA+8: Odświeża oznaczony kanał osobisty i wymawia najnowszy teraźniejszy nagłówek.
 • Ctrl+Szift+NVDA+I: Wymawia teraźniejszy tytuł kanału osobistego i link. Dwukrotne naciśnięcie spowoduje kopiowanie tytułu odnoszącego się linku do schowka.
 • Ctrl+Szift+NVDA+U: Wymawia poprzedni tytuł kanału osobistego.
 • Ctrl+Szift+NVDA+O: Wymawia następujący tytuł kanału osobistego.

Powiadomienia

 • Kiedy tytuł i adres zostały skopiowane.
 • Kiedy jest niemożliwe odświeżanie/łączenie z kanałem osobistym, albo adres się nie zgadza z prawdziwym kanałem osobistym.
 • NVDA wyświetli komunikat o błędzie, jeśli nie można utworzyć nowego kanału.
 • Dialog Spisu nagłówków artykułów Wyświetla nazwę oznaczonego kanału osobistego i ilość dostępnych artykułów.

Changes for 21.0

 • Feeds with untitled articles can be presented in the Articles dialog, and opened as HTML.

Changes for 20.0

 • universalFeedParser is updated to 5.0.1, adding support for more feeds.

Zmiany w wersji 14.0

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie niektórych kanałów.

Zmiany dla wersji 13.0

 • Dodatek nie może być używany na bezpiecznych ekranach.
 • Kanały informacyjne są zarządzane z plików OPML.
 • Ze względu na zmiany w systemie zarządzania plikami danych, w którym ustawiono domyślny plik danych, występują zmiany w pliku konfiguracyjnym. Użyj okna dialogowego Kanały, jeśli chcesz ustawić je ponownie.
 • Stare pliki tekstowe używane w poprzednich wersjach zostaną automatycznie zaimportowane do nowego formatu OPML po uruchomieniu dodatku.
 • Funkcja kopiowania i przywracania kanałów danych została zastąpiona możliwością importowania i zapisywania w plikach OPML.
 • Niezbyt dobrze uformowane kanały mogą być przetwarzane przed dodaniem, aby były zgodne z dodatkiem.
 • W panelu ustawień Odczyt kanałów nowa opcja umożliwia wyświetlanie dat artykułów w oknie dialogowym Lista artykułów.

Zmiany dla wersji 12.0

 • Naprawiono błąd, który powodował, że skróty do elementów menu narzędzi NVDA nie działały zgodnie z oczekiwaniami.

Zmiany dla wersji 11.0

 • Kompatybilny z NVDA 2021.1

Zmiany dla wersji 10.0

 • Dodano przycisk do otwierania wybranego kanału informacyjnego jako HTML w domyślnej przeglądarce internetowej.
 • Jeśli nie można utworzyć nowego pliku danych, zostanie to wyświetlone w oknie dialogowym błędu.
 • Poprawiono kolejność i prezentację niektórych artykułów.
 • Może być obsługiwane więcej kanałów.
 • Po otwarciu okna dialogowego kanały informacyjne zostanie wyświetlona zamiast pola edycji wyszukiwania.
 • Możesz wybrać, czy pole edycji wyszukiwania ma być umieszczone po liście kanałów, co jest przydatne do skupienia listy nawet podczas przełączania z innego okna bez zamykania okna dialogowego Źródła.
 • Dodano przycisk do kopiowania adresu kanału do schowka z okna dialogowego kanałów.

Zmiany w wersji 9.0

 • Wymaga NVDA 2019.3 lub nowszą.

Zmiany w wersji 8.0

 • Po zaktualizowaniu dodatku kanały zapisane w poprzedniej wersji dodatku zostaną automatycznie skopiowane do nowej wersji, chyba że wolisz importować kanały zapisane w głównym folderze konfiguracyjnym NVDA.
 • Podczas korzystania z okna dialogowego do kopiowania kanałów informacyjnych, jeśli wybrany folder nie ma nazwy personalFeeds, zostanie utworzony podfolder o tej nazwie, aby zapobiec usunięciu katalogów zawierających ważne dane, takie jak Dokumenty lub Pobrane.

Zmiany w wersji 7.0

 • Okno dialogowe Kanały zawiera przycisk do otwierania folderu, który może zawierać kopię zapasową kanałów.
 • Podczas używania pola edycji do filtrowania kanałów, jeśli nie zostaną znalezione żadne wyniki, lista kanałów i innych kontrolek jest wyłączona, dzięki czemu NVDA nie zgłasza "nieznanego" na pustej liście.
 • Jeśli nie można wyświetlić okna dialogowego listy artykułów, na przykład z powodu błędów w kanale, NVDA spowoduje wyświetlenie błędu, dzięki czemu okno dialogowe kanałów może być używane bez ponownego uruchamiania NVDA.

Zmiany w wersji 6.0

 • Gdy domyślny kanał informacyjny został zaktualizowany i przestaje działać z powodu problemów z serwerem, poprzednie artykuły nie są usuwane i można je odczytać za pomocą odpowiednich naciśnięć.
 • Naprawiony błąd: Domyślny kanał może być aktualizowany znowu dwa razy.

Zmiany dla wersji 5.0

Zmiany w wersji 4.0

 • Dodano przycisk służący do otwierania wybranego kanału z dialogu kanałów osobistych.

Zmiany dla wersji 3.0

 • Dialogi do zarządzania plikami kanałami osobistymi został usunięty. Teraz tę funkcjonalność można znaleźć w dialogu "Kanaly osobiste".
 • Wizualna prezentacja dialogów została ulepszona, aby była zgodna z wyświetlanymi dialogami w NVDA.
 • Domyślny kanał osobisty jest zachowany w konfiguracji NVDA's. Aczkolwiek, można ustawić poszczególne domyślne kanały osobiste w profilach konfiguracyjnych.
 • Wymaga NVDA 2016.4.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Pomoc dodatku jest dostępna w menedżerze dodatków.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Pierwsza wersja.