اطلاعیه‌های مهم از طرف انجمن افزونه‌های NVDA

این صفحه، اطلاعیه‌های مهمی که از طرف انجمن افزونه‌های NVDA صادر میشود را در بر دارد. اطلاعیه‌های موجود، به عنوان خدمتی عمومی هستند و صرفا جهت اطلاع‌رسانی در اینجا آمده اند.

برای اطلاع یافتن از زمان انتشار اطلاعیه‌های جدید، لطفا در فیدهای RSS یا ATOM عضو شوید.

Add-ons and backwards incompatible NVDA releases


Posted Tue Jun 1 07:39:10 2021

NVDA add-ons and Python 3


Posted Fri Jul 26 13:16:19 2019

NVDA Add-ons discussion forum is now hosted at Groups.IO


Posted Sun Jun 11 18:40:20 2017

Blind Extra


Posted Fri Nov 11 19:48:44 2016