Изговаряне на клипборда (Clipspeak)

"Изговаряне на клипборда" (Clipspeak) е добавка, която позволява на NVDA автоматично да съобщава операциите, свързани с клипборда (като например изрязване, копиране и поставяне), в допълнение с други често използвани действия по редактиране на текст (като например избор на всичко, отмяна и връщане). С цел избягване на съобщаването на тези операции в случаите в които те реално не се извършват, "Изговаряне на клипборда" извършва проверки на контролата и клипборда с цел да прецени дали в дадения случай трябва да се осъществи съобщаване. Поради тази причина съобщенията от страна на "Изговаряне на клипборда" може да са неточни. По подразбиране, командите (жестовете) на "Изговаряне на клипборда" съвпадат с тези, използвани в английските дистрибуции на Windows. Например:

  • Control+A: Избор на всичко
  • Control+Z: Отмяна
  • Control+Y: Връщане
  • Control+X: Изрязване
  • Control+C: Копиране
  • Control+V: Поставяне

Ако това не са командите, използвани за тези задачи във вашата версия на Windows, ще трябва да преназначите тези жестове в прозореца за настройка на жестовете на въвеждане на NVDA.