Ден от седмицата (Day of the week)

Тази добавка ви позволява да намерите деня от седмицата, съответстващ на посочена от вас дата.

Добавя подменюто "Ден от седмицата" в меню "Инструменти" на NVDA. То съдържа два елемента:

 • Първият с етикет "Търсене на ден", отваря диалогов прозорец, съдържащ три контроли:

  • Списък за посочване или въвеждане на датата.
  • Бутон с етикет "OK", който извежда диалогов прозорец с името на деня от седмицата.
  • Бутон с етикет "Затвори", с който да затворите прозореца.
 • Вторият с етикет "Настройки на добавката Ден От Седмицата" отваря диалогов прозорец с настройките на добавката за указване дали желаете да бъдат съобщавани етикетите на полетата за избор на дата или не. Той съдържа следните елементи:

  • Включи достъпността на селектора за дата.
  • Ниво на известяване за етикетите с три възможности за избор:

   • Дълго (това е изборът по подразбиране).
   • Късо (за по-кратки съобщения).
   • Изключено (за изключване на съобщаването на етикетите).
  • Включи съобщенията само за стойността на полето за текущата дата при вертикално придвижване.

  • Бутон с етикет "OK" за запазване на настройките.
  • Бутон с етикет "Отказ" за отказ от промените и затваряне на диалоговия прозорец.

Забележки

 • Можете да затворите тези прозорци и като просто натиснете клавиша Escape.
 • Можете да назначите клавишни комбинации за извикване на тези диалогови прозорци, като от менюто на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане отворите прозореца "Жестове на въвеждане" и от дървовидната структура разгънете категорията "Ден от седмицата".
 • Ако използвате NVDA 2018.2 или по-нова версия, ще намерите само един елемент в менюто "Инструменти" – този за търсене на ден, а настройките за добавката ще бъдат в панела за настройки на NVDA.

Съвместимост

 • Тази добавка е съвместима с версиите на NVDA в диапазона от 2019.3 и по-нови.

Промени във версия 20231015.0.0

 • Поправена е грешка, проявяваща се при навигация със стрелка нагоре от инструмента за избор на дата в най-новите версии на NVDA.

Промени във версия 20230728.0.0

 • Приложени са правилата flake8 и mypy към кода;
 • Променена е минималната поддържана версия на NVDA на 2019.3, за да се поддържат анотации, въведени в Python 3.

Промени във версия 20230508.0.0 and beyond

 • Променени са номера на версията, минималната версия на NVDA и връзката за изтегляне според конвенциите/изискванията на магазина.

Промени във версия 19.02

 • Променено е номерирането на версията – сега тя се формира във формата ГГ.ММ (годината в 2 цифри, последвана от точка, последвана от номера на месеца с 2 цифри).
 • Добавена е съвместимост с новите изисквания за съвместимост на добавките, налични в NVDA 2019.1.

Промени във версия 6.0

 • Настройките за добавката са добавени към панела с настройките на NVDA за NVDA 2018.2 и по-нови версии.
 • Командата за търсене на ден е преместена в меню "Инструменти".
 • Добавена е обратна съвместимост на добавката с версиите на NVDA, предшестващи версия 2018.2, включително панела с настройките.

Промени във версия 5.0

 • Добавена е съвместимост на добавката с wxPython 4.0 и Python3;
 • Отстранена е грешка с пътища за добавката, съдържащи символи, които не са ASCII.

Промени във версия 4.0

 • Добавката вече е в състояние да разпознава всички регионални формати за дата, които потребителят може да избере;
 • Добавена е обратна съвместимост на добавката с версиите на NVDA, предшестващи версия 2016.4, която включва модула gui.guiHelper.

Промени във версия 3.1

 • Връщане към използването на стария формат за деня от седмицата, защото позволява разпознаването на повече езици;
 • Подобрена е достъпността на селектора за дата чрез разпознаване на трите полета: "Ден(", "Месец" и "Година" и техните съответни стойности;
 • Добавен е способ за интегриране на грузинския език за разпознаване на дните от седмицата;
 • Добавен е диалогов прозорец с настройки за включване или изключване достъпността на селектора за дата;
 • Подменюто на добавката е преместено от "Инструменти" в "Настройки";
 • Променена е категорията на добавката на "Ден от седмицата".

Промени във версия 2.0

 • Използван е модулът gui.guiHelper с цел по-коректно визуализиране на диалоговия прозорец, запитващ за дата.
 • Добавен е GPL лиценза към добавката.
 • Дните от седмицата са преведени, така че добавката да работи правилно на различните езици;
 • Променен е форматът за датите с цел избягване грешки в кодирането.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.