Инструментариум за разработчици (Developer Toolkit)

"Инструментариум за разработчици" (Developer Toolkit – DTK) е добавка за NVDA, която помага на слепите и зрително затруднените разработчици самостоятелно да създават визуално привлекателни потребителски интерфейси или уеб съдържание. Той предоставя жестове, които ви позволяват да навигирате между обектите и да получавате информация за тях, като например техния размер, положение и характеристики. За да започнете да използвате DTK, поставете фокуса върху контрола, след това натиснете ALT+WINDOWS+K. За да го деактивирате, натиснете отново ALT+WINDOWS+K. Когато сте в уеб съдържание, натиснете NVDA+ИНТЕРВАЛ, за да поставите NVDA в режим на фокус и натиснете NVDA+SHIFT+ИНТЕРВАЛ, за да деактивирате бързата навигация.

Жестове

При включен DTK, са налице следните жестове/команди:

 • ALT+WINDOWS+K: Включване/изключване на функциите на DTK.
 • СТРЕЛКА НАЛЯВО: Навигиране до предишен свързан обект.
 • СТРЕЛКА НАДЯСНО: Навигиране до следващ свързан обект.
 • СТРЕЛКА НАГОРЕ: Навигиране до родителски обект.
 • СТРЕЛКА НАДОЛУ: Навигиране до първи дъщерен обект.
 • CONTROL+HOME: Навигиране до най-горния родителски обект в йерархията.
 • HOME: Навигиране до относителния родител, ако има указан такъв.
 • A: В уеб съдържание – докладване на HTML атрибутите. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • B: Докладване напозицията на долния ръб на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • SHIFT+B: Докладва разстоянието между долния ръб на обекта и долния ръб на относителния родител. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • C: Докладва броя на дъщерните обекти в обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • Control+C: Превключване между стойности на цветовете в RGB, Hex и Name (име).
 • CONTROL+D: Включва/изключва детайлните съобщения.
 • F: В уеб съдържание докладва информация за шрифта на обекта и неговото форматиране. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • H: Докладва височината на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • L: Докладване напозицията на левия ръб на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • N: Докладва името на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • Control+P: Задаване на относителния родител за получаване на размер/местоположение на обекти.
 • P: Докладва името на относителния родител. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • R: Докладване напозицията на десния ръб на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • SHIFT+R: Докладва разстоянието между десния ръб на обекта и десния ръб на относителния родител. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • ALT+R: Докладва ролята/типа на контролата на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • S: Докладва броя на свързаните обекти в отношение към обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • SHIFT+S: Докладва контролните състояния на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • T: Докладва позицията на горния ръб на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • V: Докладва версията на инструментариума за разработчици. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • W: Докладва ширината на обекта. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.

Бележки

 • При използване на клавиша HOME или какъвто и да е видоизменен вариант на клавиша HOME, използването на клавиша HOME от цифровия блок е неуспешно, тъй като NVDA ще изпрати команда за клавиша 7 от цифровия блок, вместо такава за клавиша HOME от цифровия блок. Други добавки за клавиатурата, които се опитват да преназначат клавиша 7 от цифровия блок на клавиша HOME от цифровия блок, няма да сработят в тази добавка.
 • Когато се използва функцията за относителен родител, DTK ще зададе относителния родител на работния плот при следните условия:

  • Фокусираният обект и относителният родител са еднакви.
  • Относителният родител не е пряк предшественик на фокусирания обект.
 • DTK не може да получи информация за неща като CSS правила, отстъп, рамки или z-индекс. Това изисква достъп до тях извън контекста на NVDA, което представлява проблем за сигурността на потребителите.

Известни проблеми

 • Персонализираният списък на атрибути на шрифта, намиращ се в настройките на инструментариума за разработчици, може да се окаже труден за използване. Това е ограничение, свързано с библиотеката за графичен интерфейс, използвана от NVDA.

Хронология на версиите

20.04

 • Добавен е жест (клавиша HOME), който дава възможност за навигиране към определения относителен родител.

20.03

 • Добавен е жест (ALT+R), който получава информация за типа на контролата на фокусирания в момента обект. Примерите включват бутон, елемент от списък, списък, поле за отметка и раздел.
 • Добавен е жест (SHIFT+S), който получава информация за контролните състояния на текущия фокусиран обект. Примерите включват фокусиран, фокусируем, избран, с отметка, натиснат и само за четене.
 • Премахната е поддръжката за уникалния идентификатор на IAccessible, тъй като той не е надежден в повечето контексти.
 • Съкратен е номерът на версията до XX.YY, където XX са последните две цифри на текущата година, а YY е номерът на поредното обновление за текущата година. Така 20.03 е третото голямо обновление за 2020 г.

2020.2

 • Стартирането на DTK запазва текущото положение на курсора в уеб съдържанието. Ако обектът под каретката не може да получи фокус, DTK ще постави фокус върху първия наличен предшестващ родител.
 • Премахната е наследената поддръжка за уникод низове.
 • Премахната е настройката за активиране/деактивиране на функциите на инструментариума за разработчици от диалоговия прозорец за настройки на добавката, намиращ се в менюто на NVDA -> Настройки -> Опции. Потребителите пак могат да активират/деактивират функционалността чрез натискане на Alt+Windows+K.
 • Атрибутите за форматиране, получени чрез натискане на "F", когато инструментариумът за разработчици е активиран, вече могат да се конфигурират в Настройки -> Опции -> Инструментариум за разработчици.

  • Добавете нови атрибути за форматиране, като натиснете бутона "нов атрибут". Въведете име на валиден атрибут за форматиране, натиснете TAB, за да го поставите в списъка, след това натиснете Escape, за да излезете от режим на редактиране.
  • Премахнете атрибут, като го изберете в списъка, след което натиснете бутона "изтриване на атрибут".
  • Преименувайте атрибут, като натиснете бутона "Преименувай атрибут", въведете ново име, натиснете TAB, за да го поставите в списъка, след това натиснете клавиша Escape, за да излезете от режим на редактиране.
  • Преместете атрибут нагоре в списъка, като го изберете и натиснете бутона "Премести нагоре". Повторете това, докато бъде достигната желаната позиция в списъка.
  • Преместете атрибут надолу в списъка, като го изберете и натиснете бутона "Премести надолу". Повторете това, докато бъде достигната желаната позиция в списъка.
 • Потребителите вече имат възможността да променят начина, по който се показват стойностите на цвета, когато получават информация за форматирането. Настройката се намира в Настройки -> Опции -> Инструментариум за разработчици, след което се избира формат за показване на цветовете. Форматът за показване на цветовете може също да бъде променен чрез натискане на командата Control+C, докато функциите на инструментариума за разработчици са активни.

  • RGB: Стойност за червено/зелено/синьо. Определя цвят чрез комбинация от трите основни цвята – червен, зелен, син. Подходящ за графично изкуство, особено цветове, които са безопасни за съдържание извън уеб.
  • Hex: Низ, започващ с "#" и последван от 6 знака, състоящ се от 1-0 и A-F. Обикновено е добро за уеб съдържание.
  • Име: Лесно разбираема от човека стойност за цвета. Подходящ за използване с общо предназначение и проверка на други формати за стойност на цветовете.

2020.1.1

 • Подобрена поддръжка на уникод.

2020.1.0

 • Разработчиците вече имат възможност да се съсредоточат върху по-малките области на потребителския интерфейс чрез натискане на Control+P за задаване на относителен родител. Използвайте относителен родител като ориентир, когато получавате информация за размера и местоположението. За да използвате тази функция, активирайте функциите на DTK, отидете до обекта, който да използвате като относителен родител, след това натиснете Control+P. След това се върнете към работата си както обикновено.
 • Натиснете буквата p, докато работите в DTK, за да получите името на относителния родител. Двукратното натискане копира информацията в клипборда.
 • Използвайте Shift+B, за да получите разстоянието между долния ръб на фокусирания обект и долния ръб на относителния родител. Функциите на DTK трябва да бъдат активни за използване на тази функция.
 • Използвайте Shift+R, за да получите разстоянието между десния ръб на фокусирания обект и десния ръб на относителния родител. Функциите на DTK трябва да бъдат активни за използване на тази функция.
 • DTK вече приема нормално превключването между конфигурационните профили.
 • Премахната е надставката "-preview" от номера на версията, за да се избегнат проблеми с номера на версията при използване на добавката "Обновяване на добавките".

2020.0 preview

 • Променен е номера на версията на "2020.0 preview", за да отразява предстоящото преминаване към Python 3.
 • Добавена е съвместимост с Python 3.
 • Добавен е нов жест, "N", който докладва името на обекта. Ако такъв не е определен, изговаря думата "None" ("Няма") като име на обекта.
 • DTK вече не добавя дублиращи се панели за настройки в прозореца с настройки на NVDA при презареждане на добавките.

2019.1.2

 • DTK вече ще докладва стойности за размер и позиция, ако те са 0.
 • Навигацията вече взима предвид настройката за детайлните съобщения.
 • Докладването на информацията за размера/позицията е направено по-сбито.
 • Подобрения по стабилността.

2019.1.1

 • DTK вече няма да се опитва да се зарежда многократно, когато докладва номера на версията.
 • Функционалността на DTK ще бъде изключена при инсталиране. Преди това функционалността на DTK беше включена при инсталиране. Това е различно от активирането или деактивирането на добавката в менюто на NVDA -> Инструменти -> Управление на добавките.
 • Съобщенията, представяни на потребителя, вече могат да съдържат не-ascii символи.
 • Изпълняването на команди като A, B, C, F, H, L, R, S, T, V и W вече не прекъсва речта на NVDA при копиране в клипборда.

2019.1

 • Отстранен е проблем със съвместимостта, при който DTK докладва минимална поддържана версия на NVDA, която все още не е издадена.

2019.0 (първа стабилна версия)

 • Първо издание с базова навигация.