Принудително спиране на NVDA (Kill NVDA)

Тази добавка е предназначена за временно принудително спиране на NVDA, така че да можете да възстановите работата си, ако NVDA блокира.

Начин на употреба

  1. Инсталирайте тази добавка.
  2. Копирайте я в екрана за влизане в Windows с бутона "Използвай текущо запазените настройки в екрана за вписване в Windows и другите защитени екрани (изисква административни права)" в раздела с общите настройки на NVDA.
  3. Когато NVDA блокира, натиснете клавишната команда Alt+Control+Delete, след това задействайте командата "Принудително спри NVDA" от менюто на NVDA, в подменюто "Инструменти".

След това натиснете Escape. NVDA се рестартира и трябва да можете да използвате компютъра си отново.