mp3DirectCut

Представяне

Тази добавка подобрява достъпността на програмата mp3DirectCut при работа с NVDA.

Изпробвана е с версии на mp3DirectCut от 2.12 до 2.23.

Клавишни комбинации

Тази добавка предлага следните команди:

 • B

  • Използва се за потвърждаване на правилното позициониране на маркера за начало на селекцията (B).
 • Control+Shift+B

  • Съобщава позицията на маркера за начало на селекцията (B).
  • Двукратно натискане съобщава времетраенето на селекцията.
 • Control+Shift+D

  • Съобщава времетраенето от началото на файла до текущата позиция на курсора за възпроизвеждане.
  • Двукратното й натискане докладва общата продължителност.
 • Control+R

  • Потвърждава, че селекцията е била отменена.
 • Control+Shift+R

  • Съобщава оставащото време от текущата позиция на курсора за възпроизвеждане до края на файла.
 • Control+Shift+E

  • Съобщава позицията на маркера за край на селекцията (N).
  • Двукратно натискане съобщава позициите на B и N и времетраенето на селекцията.
 • Control+Shift+P

  • Съобщава информация за реалната част и общия брой части в текущия файл.
 • Control+Shift+Интервал

  • Съобщава текущото ниво на VU-meter при записване.
  • Двукратно натискане го занулява.
 • Стрелка надолу

  • Позволява ви да прегледате текущата позиция на маркера за възпроизвеждане.
  • Тази команда също така позиционира курсора върху маркера, отбелязващ края на селекцията (N), давайки и местоположението на маркера, ако е била направена селекция.
  • В диалоговия прозорец за силата на звука съобщава следващата стойност, достижима със стрелка надолу.
  • Тази стойност по подразбиране не бива съобщавана.
 • End

  • Премества курсора за възпроизвеждане в края на текущия файл и съобщава общото времетраене.
 • Home

  • Премества курсора за възпроизвеждане в началото на текущия файл.
 • Стрелка наляво

  • Превърта с 1 секунда назад по време на възпроизвеждане, съобщавайки текущото времетраене.
  • Времетраенето на стъпката за превъртане може да се променя в настройките на mp3DirectCut.
 • N

  • Използва се за потвърждаване на правилното позициониране на маркера за край на селекцията (N).
 • Page Down

  • Превърта с 10 секунди напред по време на възпроизвеждане, съобщавайки текущото времетраене.
  • Времетраенето на стъпката за превъртане може да се променя в настройките на mp3DirectCut.
 • Page Up

  • Превърта с 10 секунди назад по време на възпроизвеждане, съобщавайки текущото времетраене.
  • Времетраенето на стъпката за превъртане може да се променя в настройките на mp3DirectCut.
 • R

  • Позволява подготовка за запис, след което можете да натиснете клавиша интервал, за да започнете записването.
 • Стрелка надясно

  • Превърта с 1 секунда напред по време на възпроизвеждане, съобщавайки текущото времетраене.
  • Времетраенето на стъпката за превъртане може да се променя в настройките на mp3DirectCut.
 • Control+Стрелка надясно

  • Преминава до следващата разделителна точка, съобщавайки текущото времетраене.
 • Control+Стрелка наляво

  • Преминава до предишната разделителна точка, съобщавайки текущото времетраене.
 • Shift+Стрелка надясно

  • Превърта с 4 стотни от секундата напред по време на възпроизвеждане, съобщавайки текущото времетраене.
 • Shift+Стрелка наляво

  • Превърта с 4 стотни от секундата назад по време на възпроизвеждане, съобщавайки текущото времетраене.
 • S

  • Използва се за спиране на възпроизвеждането и съобщаване на текущото времетраене.
 • Интервал

  • Ако режимът за запис е в готовност, се започва записване.
  • Ако записът е в ход, се спира записването и курсорът се позиционира в началото.
  • Ако има отворен файл, се започва възпроизвеждането му.
  • Ако възпроизвеждането е в ход, позволява да се постави на пауза и се съобщава текущото времетраене.
  • Ако възпроизвеждането е на пауза, се подновява от текущата позиция на курсора.
 • Стрелка нагоре

  • Позволява ви да прегледате текущата позиция на маркера за възпроизвеждане.
  • Тази команда също така позиционира курсора върху маркера, отбелязващ началото на селекцията (B), давайки и местоположението на маркера, ако е била направена селекция.
  • В диалоговия прозорец за силата на звука съобщава предишната стойност, достижима със стрелка нагоре.
  • Тази стойност по подразбиране не бива съобщавана.
 • NVDA+H

  • Отваря помощната документация за добавката.

Съвместимост

 • Тази добавка е съвместима с версиите на NVDA в диапазона от 2019.3 и по-нови.

Промени във версия 20231007.0.0

 • След поставяне на точките на изрязване и след отваряне на прозореца със свойства на изрязването, с "Control+N", е добавена достъпност към заглавието на този прозорец чрез посочване на индекса на частта.
 • В режим на четене, след преместване на началния или крайния маркер на селекцията с клавиши 1 до 6 на буквено-цифровия блок, е добавено автоматично стартиране на четене от новата позиция;
 • Поправена е грешка, която се появява при справка за оставащото време с "Control+Shift+R" от началото на записа.

Промени във версия 20230728.0.0

 • Приложени са правилата flake8 и mypy към кода;
 • Променена е минималната поддържана версия на NVDA на 2019.3, за да се поддържат анотации, въведени в Python 3.

Промени във версия 20230508.0.0 и по-нови

 • Променени са номера на версията, минималната версия на NVDA и връзката за изтегляне според конвенциите/изискванията на магазина.

Промени във версия 20.12

 • Спиране на говора по време на запис и четене за най-новите версии на mp3directcut;
 • Поправено е четенето на оставащото време за новите версии на NVDA използващи Python 3.

Промени във версия 19.02

 • Конфигурацията на добавката е добавена в панела с настройки на NVDA, наличен от версия 2018.2;
 • Променено е номерирането на версията – сега тя се формира във формата ГГ.ММ (годината в 2 цифри, последвана от точка, последвана от номера на месеца с 2 цифри);
 • Добавена е съвместимост с новите изисквания за съвместимост на добавките, налични в NVDA 2019.1.

Промени във версия 4.0

 • Добавена е съвместимост на добавката както с Python 2.7, така и с Python 3;
 • Отстранен е проблем, свързан с пътища на добавката, съдържащи не-ASCII знаци.

Промени във версия 3.0

 • Използван е модулът gui.guiHelper с цел по-коректно визуализиране на диалоговия прозорец с настройките на добавката;
 • Използва се формат (format) вместо %s за форматирани низове;
 • Прилага се съответствие с указанията за имплементиране.

Промени във версия 2.3

 • Добавен е GPL лиценза към добавката;
 • Променена е клавишната комбинация на командата за съобщаване на края на селекцията от Control+Shift+N на Control+Shift+E, защото Control+Shift+N не работи в новите версии на mp3DirectCut;
 • Добавен е скрипт за потвърждаване, че селекцията е била отменена с Control+R;
 • Направени са някои корекции в кода на модула за приложение „mp3directcut.py“.

Промени във версия 2.2

 • Поправка на скриптовете, даващи информация за позицията на маркерите за селекция.

Промени във версия 2.1.1

 • Премахната е командата за съобщаване на общото времетраене, а тази информация е добавена към командата за съобщаване на изминалото времетраене;
 • Добавена е възможност да разрешите или забраните съобщенията, свързани с клавиша интервал, в прозореца с настройките на добавката, отделно от другите съобщения;
 • Добавена е възможност да разрешите или забраните съобщаването за поставянето на маркерите за селекция в прозореца с настройките на добавката;
 • Добавено е съобщаване на текущата част при преминаване през точките за разделяне;
 • Корекция на съобщенията, свързани с вертикалните клавиши;
 • Добавена е команда за отваряне на помощната документация за добавката с 'NVDA+H';
 • Преместен е пунктът в менюто за конфигуриране на добавката от меню "Инструменти" в меню "Настройки" на NVDA.

Промени във версия 2.1

 • Добавена е функция за съобщаване на преместването до следващата точка за разделяне с Control+Стрелка надясно;
 • Добавена е функция за съобщаване на преместването до предишната точка за разделяне с Control+Стрелка наляво;
 • Добавена е функция за съобщаване на преминаването напред с 4 стотни от секундата чрез Shift+Стрелка надясно;
 • Добавена е функция за съобщаване на преминаването назад с 4 стотни от секундата чрез Shift+Стрелка наляво;
 • Корекция в резюмето за добавката от "за mp3DirectCut" на "mp3DirectCut".

Промени във версия 2.0

 • Добавена е команда за съобщаване на оставащото времетраене с Control+Shift+R;
 • Поправено е четенето на времетраенето, съдържащо часове;
 • Добавена е способността за открояване на хилядни и стотни от секундата.

Промени във версия 1.1

 • Вече може да се променят командите за добавката от категорията "mp3DirectCut" в прозореца "Жестове на въвеждане" на NVDA;

  • Те ще се показват там, само ако е стартирана и е на фокус програмата "mp3DirectCut".
 • Добавена е възможността за разрешаването и забраняването на автоматичните съобщения, в меню "Инструменти" на NVDA, пункта "Настройки на mp3DirectCut";

Промени във версия 1.0

 • Първо издание.