مرورگر نوارهای ابزار (ToolbarsExplorer)

این افزونه، استفاده از نوارهای ابزار در برنامه‌ها را، با فراهم آوردن مدلی از گشت زدن که از پیمایش اشیا برگرفته شده و فرمان‌های ساده‌شده، آسانتر میسازد.

فرمان‌ها

 • Alt+applications: گشت زدن در نوارهای ابزار را آغاز میکند.
  (میتوانید این کلید را از مدیریت فرمان‌های ورودی، شاخه‌ی پیمایش اشیا، تغییر دهید.).

در خلال گشت‌زنی، فرمان‌های زیر موجود اند:

 • جهت‌نمای چپ یا راست: برای رفتن به نوار ابزار قبلی یا بعدی؛
 • جهت‌نمای بالا یا پایین: مرور گزینه‌های موجود در نوار ابزار جاری؛
 • اینتر: نوار ابزار یا گزینه‌ای از آن‌را فعال میکند؛
 • فاصله: چپ‌کلیک موس را روی نوار ابزار یا گزینه‌ای از آن شبیه‌سازی میکند؛
 • Applications/shift+F10: simulates right mouse click on toolbar or its item;
 • Escape: از گشت‌زنی خارج میشود.

افزون بر این، میتوانید با استفاده از فرمان‌های NVDA روی نوارهای ابزار و گزینه‌هایشان عملیات مربوط را انجام دهید؛ دقیقا مثل وقتی که با استفاده از فرمان‌های استاندارد پیمایش اشیا، روی اشیا حرکت میکنید.

Notes

Exploration is terminated explicitly pressing escape, and implicitly:

 • performing an action on toolbar or its item (with space, applications/shift+F10, enter);
 • pressing a gesture that moves out of current toolbar objects (alt, windows, tab, NVDA+F1, object navigation gestures, etc).

Other gestures not containing alt, windows or escape (as h, 1, shift, shift+h, control+z) simply does nothing.

Suggestions

 • The add-on may fail in Mozilla applications the first time after add-on installation/update; please restart NVDA and Mozilla applications to resolve;
 • در برنامه‌ی LibreOffice، بهترین تنظیم، احتمالا تنظیم پیش‌فرض یا نوار ابزار تکی است. میتوانید از گزینه‌ی Toolbar Position در منوی View، این تنظیم را انجام دهید.